Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Regimul comunității legale

Noul Cod Civil (38)

Regimul comunității legale

În cadrul acestui regim fiecare soț are dreptul de a folosi bunurile comune fără consimțământul expres al celuilalt soț.

De asemenea, fiecare soț poate încheia singur acte de conservare și de administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum și acte de dobândire a bunurilor comune, cum ar fi actele de cumpărare.
Actele de înstrăinare (ex. vânzarea) sau de grevare (ex. ipotecarea) cu drepturi reale, având ca obiect bunurile comune, nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți. Cu toate acestea, oricare dintre soți poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile comune, dacă legea nu impune expres anumite formalități ce țin de acordul ambilor soți.
Actul încheiat fără consimțământul expres al celuilalt soț, atunci când el este necesar potrivit legii, este anulabil. Terțul dobânditor care a depus diligența necesară pentru a se informa cu privire la natura și situația juridică a bunului este apărat de efectele nulității.
Soții răspund cu bunurile comune pentru: *obligațiile născute în legătură  cu conservarea, administrarea sau dobândirea bunurilor comune *obligațiile pe care le-au contractat împreună *obligațiile asumate de oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei *repararea prejudiciului cauzat prin însușirea, de către unul dintre soți, a bunurilor aparținând unui terț, în măsura în care prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soților.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

marţi, 10 decembrie 2019