Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Dlui prof. univ. dr. Ioan Roxin i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa

Luni, în cadrul ºedinþei de Senat universitar orãdean

Dlui prof. univ. dr. Ioan Roxin i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa

Luni, 27 mai 2013, în Aula Magna a Universitãþii din Oradea, a avut loc ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa dlui prof. univ. dr. Ioan Roxin, profesor titular la Universitatea Franche–Comté din Montbeliard, Franþa, ºi profesor asociat la Universitatea din Oradea.

Senatul Universitãþii din Oradea a aprobat decernarea înaltului titlu academic în ședința sa din 25 februarie 2013.
De mai mulþi ani, dl prof. univ. dr. Ioan Roxin a susþinut cursuri de multimedia ºi tehnologia informaþiei la Facultatea de Inginerie Electricã ºi Tehnologia Informaþiei, dar și la alte facultãți, ºi a sprijinit mobilitãþile studenþilor ºi doctoranzilor orãdeni în Franța.
„Bine-aþi revenit acasã, dle profesor!”
În deschiderea ºedinþei, preºedintele Senatului, dl prof. univ. dr. Sorin Curilã, l-a întâmpinat ca pe „un prieten deosebit” al Universitãþii din Oradea ºi „un deschizãtor de drum, într-un domeniu de referinþã, multimedia”.Cu preþuire ºi prietenie, cu vorbe izvorâte din inimã, preºedintele Senatului l-a primit cu mult drag „acasã”, într-o Aulã plinã de prieteni ºi foºti colegi de liceu pedagogic, în frunte cu dirigintele sãu, distinsul profesor de matematicã Boris Belicciu (ºi dna profesor Belicciu), în salã aflându-se chiar mama sa, Ioan Roxin fiind bihorean, cu rãdãcinile în Ciumeghiu.
În cuvântul sãu, rectorul universitãþii, dl prof. univ. dr. Constantin Bungãu a încadrat  evenimentul în suita de manifestãri dedicate sãrbãtoririi a 50 de ani de învãþãmânt superior continuu la Oradea, a apreciat prietenia ºi tot sprijinul pe care dl prof. univ. dr. Ioan Roxin l-a acordat Universitãþii din Oradea, fiind convins cã de-acum parteneriatul se va cimenta ºi mai mult.
În continuare, dl prof. univ. dr. Teodor Leuca, preºedintele comisiei de redactare a Laudatio a rostit Laudatio în onoarea domnului prof. univ. dr. Ioan Roxin,
cu ocazia acordãrii titlului de Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Oradea.
„Auzim adesea spunându-se cã omul nu este numai ceea ce este, ci mai degrabã ceea ce vrea sã fie. Domnul prof. univ. dr. Ioan Roxin de la Universitatea Franche – Comté din Franþa, cãreia îi conferim astãzi, în acest cadrul festiv, titlul de Doctor Honoris Causa, ilustreazã prin întreaga sa carierã tâlcul acelor vorbe înþelepte”. Dupã ce i-a fost prezentatã biografia ºi toate înfãptuirile importante, l-am ascultat pe sãrbãtoritul ºedinþei de Senat, dl prof. univ. dr. Ioan Roxin, care, vãdit impresionat de primire, de vorbele cald adresate ºi aprecierile sincere fãcute ºi mai ales de atmosferã ºi anturaj, cu greu ºi-a stãpânit emoþiile…pânã la lacrimi.
O Poveste de viaþã
„Am îmbrãcat aceastã þinutã de ceremonie încercat de o emoþie profundã ºi de un sentiment cu totul special. În vara anului 1974, când mi-am gãsit numele pe lista admiºilor la Facultatea de Matematicã a Institutului Pedagogic din Oradea, nici prin vis nu-mi puteam închipui cã vreodatã voi fi invitat sã primesc, în Universitatea în care am deprins viaþa de student, onorantul titlu de Doctor Honoris Causa”.
Mulþumind conducerii Universitãþii ºi Senatului, dar ºi Facultãþii de Inginerie Electricã ºi Tehnologia Informaþiei pentru titlul acordat, dl Ion Roxin ºi-a îndreptat privirea cãtre dirigintele sãu drag ºi foºtii sãi colegi de liceu.
„M-am decis anevoios despre ce ar fi mai potrivit sã vã vorbesc în aceste clipe de bucurie. Deºi viu ºi dinamic din cale-afarã, domeniul meu major de interes academic – noile tehnologii ale comunicãrii ºi multimedia – poate pãrea multora arid. ªi-atunci am hotãrât sã vã spun o Poveste de viaþã, de la studentul care eram în urmã cu 39 de ani la profesorul universitar care sunt astãzi. ªi, vã asigur, nu o spun pentru a-mi supralicita cariera, ci pentru a exprima gratitudinea câtorva dintre oamenii pe care-i preþuiesc ºi care au însemnat mult în devenirea mea…
Pentru mine, o primã ofertã de destin, îmbrãcatã în puterea exemplului, au fost pãrinþii mei. Cu credinþa în Dumnezeu, ei m-au învãþat lucrurile simple ºi adânci ale moralei, ºi respectul faþã de munca bine fãcutã. „Mai bine sãrac ºi curat”,  zicea de multe ori tatãl meu. Mama trudea din zori pânã-n noapte, ca toate cele de folos sã nu-mi lipseascã, nici mie, nici casei”.
Seria întâlnirilor miraculoase
Pentru Ioan Roxin, Ciumeghiul, satul copilãriei a rãmas „matca în care mã regãsesc, altarul la care revin cu sfioºenie ºi dor”. Inundat de amintiri dragi, a parcurs drumul devenirii sale, pornind din ºcoala primarã ºi gimnazialã, amintindu-ºi cu drag  de învãþãtoare sa, dna Aurica Ilieº (cãsãtoritã Epure), de dl prof. Pop Emil, dirigintele din gimnaziu, de Imre Molnar, cel care i-a stârnit interesul ºi pasiunea pentru matematicã, a ajuns la Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” – „prima mare deschidere a universului meu, cu dascãli eminenþi, cu croialã de spirit universitar: Lazãr Zavaschi, Aurora Comãnescu, Viorica Piscoi, Anastase Þârulescu, Dumitru Pele, Lucia Vancea, Victor Vaºadi, Florian Nica ºi mulþi alþii.
 Aici a început seria întâlnirilor miraculoase din viaþa mea. Una dintre acestea a fost cu profesorul de matematicã, dirigintele Boris Belicciu. Domnia sa este adevãratul meu mentor spiritual. Omul modelat de Moisil a ºtiut sã modeleze la rândul sãu, cu farmec ºi pricepere. Dirigintele Belicciu m-a îndrumat cu tact ºi devoþiune exemplare spre propriul meu proiect de viaþã. ªi-a amintit apoi cu aceeaºi plãcere ºi emoþie de colegii de liceu mai mari, de Ion Simuþ, istoricul ºi criticul literar de azi ºi de Ioan Laza, cu preocupãrile sale jurnalistice ºi respectul pentru cuvântul scris, de  Vasile Cozma, universitarul clujean de astãzi, de colegii de clasã: ªumãlan, Curpaº, Erdeli ºi Troie, de Mircea Bertea ºi Româneac, Brno Miroslav ºi Sãlãjean ... 
A rãscolit apoi amintiri din primul an al studenþiei sale la Facultatea de Matematicã - Fizicã a Institutului Pedagogic din Oradea, cu profesori remarcabili: Gheorghe Nadiu, Ioan Câmpeanu, Ion Radu…; de participarea la concursul naþional studenþesc de matematicã  „Traian Lalescu”  ºi întâlnirea cu Alexandru Stancu, de la Facultatea de  Calcul ºi Ciberneticã economicã  din Bucureºti, care aveau sã-i schimbe traiectoria ºi destinul, orientându-l spre calculatoare, ciberneticã ºi programare. Dupã absolvirea facultãþii, ca ºef de promoþie, a fost repartizat în învãþãmântul universitar, dupã un stagiu de doi ani la Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare în Informaticã din Bucureºti. În ’91 a obþinut o bursã Fulbright, dar din cauza mineriadei, guvernul Statelor Unite ºi-a schimbat poziþia faþã de România ºi multe burse Fulbright au fost anulate. „Dar cum obþinusem ºi o bursã de cercetare din partea guvernului francez, imediat dupã susþinerea tezei de doctorat, în octombrie 1991, soarta a fãcut sã ajung în Franþa, la Institutul Naþional de ªtiinþe Aplicate (INSA) din Lyon, pentru o diplomã de studii aprofundate în „Ingineria informaticii”. Dupã un an petrecut în Franþa, provocarea intelectualã de a lucra într-un laborator de cercetare în domeniul multimedia, domeniu în stare embrionarã la începutul anilor '90, a fãcut sã rãmân în Franþa. Naturalizat ulterior cetãþean francez, cu sfinþenie mi-am conservat rãdãcinile. Gustave Thibon, metafizician ºi poet format în afara unui sistem universitar, scria cã „vigoarea unui arbore nu este datã de numãrul ºi lungimea ramurilor, ci de profunzimea ºi sãnãtatea rãdãcinilor”. Experienþa mea valideazã aceastã aserþiune. Dupã ce am ocupat diverse posturi temporare (e.g. profesor strãin invitat, PAST, ATER), în octombrie 1998, am obþinut titularizarea pe un post de conferenþiar la Universitatea din France-Comté, iar în septembrie 2005, am obþinut un post de profesor universitar la UFR-STGI Belfort-Montbeliard.
Activitãþile mele didactice ºi de cercetare au fost profund orientate spre construirea unei filiere complete în multimedia la Montbeliard: licenþã-master-doctorat.
Avem astãzi la Montbeliard o ºcoalã multimedia recunoscutã la nivel internaþional ºi naþional (calificativ A+ dat de AERES, citatã printre cele mai bune formaþii BAC+5 de Nouvel Observateur ºi Challenges).
 Doresc Universitãþii sã dãinuie în timp sub nimbul performanþei
Aºa cum s-a afirmat aici, o relaþie privilegiatã am dezvoltat-o cu Universitatea din Oradea (e.g. 3 proiecte Leonardo; 3 proiecte ERASMUS; 2 teze de doctorat).
Acum când Universitatea celebreazã 50 de ani de învãþãmânt superior neîntrerupt la Oradea, cred cã un astfel de recurs la modele ºi repere umane este mai mult decât necesar. Doresc Universitãþii de care mã simt ombilical legat sã dãinuie în timp sub nimbul performanþei.
Cu sinceritate ºi modestie, vã mulþumesc încã o datã pentru onoarea care mi-aþi fãcut-o ºi închin acest titlu onorific celor care mi-au influenþat fiinþa ºi existenþa.
 „Vivat Academia! Vivant profesores!”
Acesta este profesorul univ. dr. Ioan Roxin, devenit, luni, Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Oradea.
Cunoscându-l pe Ioan Roxin din anii de liceu pedagogic, sunt sigur cã acest înalt titlu îl va apropia ºi mai mult de universitatea orãdeanã, iar calitãþile sale morale ºi intelectuale, caracterul sãu frumos ºi integru vor fi (re)cunoscute ºi apreciate tot mai mult în mediul academic orãdean. Moise-Ovidiu DAN
P.S. Pentru mai multe poze, accesaþi Galeria foto: Dlui prof. univ. dr. Ioan Roxin i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa. 

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

smbt, 20 aprilie 2019