Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Consiliul Na?ional al Elevilor are oficial o voce la nivel european!

Membru observator al O.B.E.S.S.U.

Consiliul Na?ional al Elevilor are oficial o voce la nivel european!

În perioad? 26 iulie - 2 august 2013, 22 de organiza?ii reprezentative ale elevilor din Europa s-au întâlnit în cadrul Adun?rii Generale ?i a ?colii de Var? a O.B.E.S.S.U., unde C.N.E. a fost oficial certificat ca membru observator al structurii, propunerea de aderare fiind acceptat? ?i votat? în unanimitate de c?tre organiza?iile membre ale O.B.E.S.S.U.!

O.B.E.S.S.U., The organising Bureau of European School Student Unions, este structura care reprezint? interesele elevilor în fa?? institu?iilor europene, fiind o platform? de cooperare între organiza?iile reprezentative ale elevilor, care ofer? un cadru benefic schimbului de experien?e între acestea. Delega?ia C.N.E., format? din Iulia-Flavia Miron, pre?edinte C.N.E. ?i Sînzian?-M?ria Voicu, vicepre?edinte C.N.E., a reprezentat Consiliul Na?ional al Elevilor ?i România în contextul O.B.E.S.S.U., participând activ la dezbaterile din cadrul Adun?rii Generale, prezentând situa?ia sistemului educa?ional românesc ?i împ?rt??ind experien?a C.N.E., în ceea ce prive?te reprezentarea elevilor din România.
Odat? devenit membru al O.B.E.S.S.U., Consiliul Na?ional al Elevilor consider? c? aceast? cooperare, noile cuno?tin?e referitoare la modul în care organiza?iile reprezentative ale elevilor din Europa lupt? ?i ap?r? drepturile ?i interesele elevilor ?i solidaritatea pe care acestea o manifest? fa?? de ac?iunile individuale ale acestora, constituie un pol de putere, care va avea un impact considerabil asupra reprezent?rii intereselor elevilor din România în fa?a institu?iilor relevante.
În cadrul Adun?rii Generale, au fost adoptate o serie de pozi?ii, relevante pentru situa?ia sistemului educa?ional preuniversitar românesc, prin care O.B.E.S.S.U. solicit? luarea unor m?suri în privin?a finan??rii educa?iei, implic?rii elevilor în procesul decizional ?i în procesul de evaluare a calit??ii actului educa?ional.
 Platforma O.B.E.S.S.U. ofer? posibilitatea unui schimb de experien?? între organiza?ii ?i un cadru de evaluare ?i apreciere a altor sisteme educa?ionale din Europa. Consiliul Na?ional al Elevilor se situeaz? la un nivel comparabil cu alte organiza?ii, fiind v?zut ca un punct de reper pentru elevii din România, îns?, în ceea ce prive?te situa?ia sistemului educa?ional românesc, acesta se situeaz? la un nivel sc?zut fa?? de majoritatea ??rilor europene, datorit? finan??rii insuficiente ?i lipsei implic?rii elevilor în procesul decizional.
În scopul eficientiz?rii ?i democratiz?rii sistemului educa?ional, Consiliul Na?ional al Elevilor, timp de doi ani de zile, a solicitat acordarea dreptului de vot al reprezentantului elevilor în cadrul Consiliului de Administra?ie, iar în prezent, în urma discu?iilor cu reprezentan?ii ministerului, nu exist? o certitudine a aprob?rii acestei propuneri, în timp ce, în sistemul educa?ional din Austria, la nivel preuniversitar, Consiliul de Administra?ie este compus din 9 membri, 3 elevi, 3 profesori, 3 p?rin?i, elevii având acelea?i drepturi ca restul categoriilor. Tot în Austria, elevii au drept de vot universal la alegeri, începând cu vârst? de 16 ani. Elevii din Danemarca au dreptul de a închide o unitate de înv???mânt pe un motiv bine întemeiat, iar în România, Statutul Elevului, documentul care recunoa?te elevii ca o categorie social?, lipse?te în continuare din sistemul educa?ional românesc, de?i Consiliul Na?ional al Elevilor a realizat demersurile necesare aprob?rii acestuia. Finlanda are cel mai dezvoltat sistem educa?ional din Europa. Majoritatea elevilor finlandezi înva?? în cadrul ?colilor tehnologice, datorit? implement?rii sistemului DUAL VE?(Voca?ional Education and Training), beneficiand de o formare corespunz?toare care, de regul?, le permite acestora ocuparea unui loc de munc? în domeniul ales, în timp ce ?colile tehnologice din România nu sunt adaptate nevoilor socio-economice actuale ?i nu preg?tesc elevii corespunz?tor cerin?elor pie?ii. Elevii din Spania iau parte la alegerile pentru directorul unit??ii de înv???mânt, dar România s-a confruntat ani de zile cu un management deficitar al resursei umane în educa?ie.
??rile dezvoltate din punct de vedere economic au la baz? o investi?ie real? în educa?ie, un sistem educa?ional democratic, în cadrul c?reia elevii particip? mult mai activ în procesul de luare a deciziilor. De asemenea, se investe?te în educa?ie pentru cet??enie democratic?, educa?ie civic?, responsabilizând elevii, care ulterior contribuie activ la bunul demers al societ??ii.
Iulia-Flavia Miron, pre?edintele Consiliului Na?ional al Elevilor, declar?:
 „Consiliul Na?ional al Elevilor a f?cut un pas important în scopul reprezent?rii elevilor, fiind acceptat ca membru observator al O.B.E.S.S.U.! Efortul cumulat pe parcursul timpului ne permite în prezent s? ne situ?m la un nivel similar cu cel al organiza?iilor reprezentative ale elevilor din Europa. Schimbul de experien?e al organiza?iilor ?i modalit??ile de func?ionare a sistemelor educa?ionale din alte ??ri europene ne ofer? posibilitatea analizei situa?iei înv???mântului românesc ?i îmbun?t??irii acestuia, militând pentru adoptarea unor politici educa?ionale care s? ofere stabilitate ?i calitate în actul educa?ional. Experien?a reprezent?rii elevilor în cadrul european determin?, îns?, noi semne de întrebare în privin?a direc?iei spre care se îndreapt? sistemul educa?ional românesc”. Cristian Gîrnea??

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021