Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Stadiul repara?iilor curente ?i capitale la cinci obiective

Dl viceprimar Ovidiu Mure?an ?i reprezentan?ii A.I.O. au prezentat, ieri,

Stadiul repara?iilor curente ?i capitale la cinci obiective

Ieri, joi (29 august 2013), dl viceprimar Ovidiu Mure?an ?i reprezentan?ii Administra?iei Imobiliare Oradea, dl director Cristian Beltechi ?i directorul adjunct, dna Benyovszki Tunde, au organizat o conferin?? de pres?, pe teren, pentru a prezenta stadiul lucr?rilor de repara?ii la cinci obiective: la Gr?dini?a Nr. 54 ?i ?coala Gimnazial? Nr. 16, la Baza Sportiv? Io?ia, Sala Sporturilor „Antonio Alexe” ?i Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”.

Pentru acest an, municipalitatea a alocat pentru repara?ii capitale un buget de 14.126.790,00 lei, din care 2.561.440,00 lei pentru unit??ile de înv???mânt, iar pentru repara?iile curente suma de 1.687.350,00 lei, doar la unit??ile de înv???mânt.
Sumele pentru repara?ii curente au fost direc?ionate c?tre gr?dini?ele nr. 14, 15, 20, 27, 28, 34, 42, 45 ?i 52, cre?ele nr. 2 ?i 10 (fosta Gr?dini?? Nr. 9), ?colile gimnaziale „Oltea Doamna” ?i „Nicolae B?lcescu”, Liceul Teoretic „Aurel Laz?r”, colegiile na?ionale „Emanuil Gojdu” ?i „Mihai Eminescu”, colegiile tehnice „Transilvania” ?i „Constantin Brâncu?i”, Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu” ?i Colegiul Economic „Partenie Cosma”. S-au alocat bani pentru repara?ii capitale la gr?dini?ele nr. 54, 46 ?i 1, la ?colile gimnaziale „Ioan Slavici”, „Dimitrie Cantemir”, „Avram Iancu”, „Oltea Doamna”, Nr. 11 ?i 16, Colegiul Na?ional „Iosif Vulcan” ?i Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.
La Baza Sportiv? Io?ia reabilitare, modernizare ?i extindere
La Baza Sportiv? Io?ia s-au mai amenajat patru terenuri de tenis, iar cele existente au fost reabilitate; s-au construit cl?diri administrative ?i de  alimenta?ie public?, precum ?i o cabin? pentru portar. Contractul încheiat cu SC ABED NEGO SRL este în valoare de 1.721.117,52 lei ?i are termen de finalizare ianuarie 2014.
Directorul general al A.I.O., dl Cristian Beltechi, a ?inut s? precizeze: „Terenurile existente au fost suplimentate cu înc? patru terenuri de tenis, dou? dintre ele vor avea balon, se vor putea folosi ?i iarna. Am introdus iluminatul. Aici erau ni?te containere pe post de vestiare. Acum, vede?i ?i dumneavoastr?, avem loc de alimenta?ie public?, vestiare moderne. Dac? ne r?mân bani, probabil, vom începe amenajarea unui teren de fotbal, dac? nu, anul viitor. Stadiul lucr?rilor a ajuns, în acest moment, la 80%, cam într-o lun? ?i jum?tate, zic eu, termin?m, dac? ne las? vremea. Termenul este, oricum, luna a XII-a”.
În fa?a S?lii Sporturilor „Antonio Alexe” vom avea fântân? artezian?
În cadrul repara?iilor capitale, la Sala Sporturilor „Antonio Alexe” s-au alocat bani pentru: fântâna artezian? (cu joc de lumini) ?i instala?iile aspersoare, demontarea ?i montarea tablourilor metalice pentru circuitele de alimentare pompe, circuitele de alimentare general? ?i sistemul de comand? ; desfacerea ?i refacerea circuitelor de alimentare a celor trei tablouri, depanarea ?i setarea comenzilor OMRON V1000; de asemenea se vor executa repara?ii la instala?ia de irigare a spa?iului verde. Lucr?rile de modernizare a saunei, a vestiarelor pentru sportivi ?i a bazinului destinat recuper?rii sportivilor sunt gata.
„De ?ase ani, instala?ia de iriga?ie nu s-a ref?cut. Lucr?rile sunt în grafic. În maxim dou? s?pt?mâni ?i jum?tate pornim ?i fântâna, pentru prima oar?, dup? aproximativ cinci ani”, a declarat directorul general al A.I.O.
„În ceea ce prive?te, tribunele din interior, una are scaunele uzate schimbate, urmând ca cealalt? parte a tribunei s? fie gata s?pt?mâna viitoare. Dup? ce vom avea montat? ?i noua tabel? electronic?, nu vom mai avea nici un impediment în privin?a organiz?rii competi?iilor interna?ionale, la cele na?ionale, exigen?ele nu sunt foarte mari, dar
 condi?iile de organizare impuse de Federa?ia European? de Baschet sunt foarte stricte”, a ad?ugat dl viceprimar Ovidiu Mure?an.
Repara?ii capitale la Gr?dini?a Nr. 54
Conform contactului nr. 226047/ 22.10.2012,  încheiat cu SC ABED NEGO SRL, în valoare de 855.578,92 lei, la Gr?dini?a Nr. 54 se execut? lucr?ri de refacere fa?ade ?i acoperi?, respectiv amenajare bloc alimentar. Lucr?rile au început în noiembrie 2012, urmând a fi finalizate în septembrie 2013, de?i conform contract termenul de execu?ie este noiembrie 2013.
Detaliile despre lucr?rile efectuate ne-au fost oferite de directorul general adjunct al A.I.O., dna Benyovszki Tunde: „S-a f?cut acoperi? ?arpant? cu învelitoare; s-a renovat fa?ada cu sistem termoizolant, polistiren, finisaje superioare în exterior, tâmpl?ria a fost înlocuit?, în?untru s-au f?cut lucr?ri la blocul alimentar, conform noilor norme impuse, iar în s?li, zugr?veli ?i pardoseli înlocuite”.
„?coala Gimnazial? Nr. 16  este singura ?coal? din Oradea anvelopat? termic”
La ?coala Gimnazial? Nr. 16 se execut? lucr?ri de repara?ii capitale la instala?ia electric? în toate corpurile de cl?dire, lucr?ri de amenaj?ri interioare (înlocuirea pardoselilor, a tâmpl?riei ?i zugraveli), refacerea canaliz?rii exterioare, conform contractului de lucr?ri nr. 83618/28.03.2013, în valoare de 1.597.924,76 lei,  încheiat cu SC GHENAU TRADE SRL. Aceast? lucrare început? în aprilie 2013 va fi finalizat? în aprilie 2014, dup? cum a precizat doamna Benyovszki Tunde.
Prezent la fa?a locului, directorul ?colii, dl profesor Mircea Gârba, a ?inut s? sublinieze faptul c? „?coala Gimnazial? Nr. 16 este singura ?coal? din Oradea anvelopat? termic”.
La Bazinul Olimpic se lucreaz? la cuv? ?i montare liner
Ultimul popas reportericesc l-am f?cut la Bazinul Olimpic.
La acest obiectiv a fost prev?zut? vopsirea structurii metalice la acoperi? piscin? (lucrare în valoare de 257.330,88, executat? de SC VITAN EXIM SRL ?i SC STINGPROT SRL); tot la Bazinul Olimpic sunt în curs de execu?ie repara?ii la cuva bazinului ?i montare liner, executante de A&T Europe, având ca termen de finalizare data de 10 septembrie 2013.
Informa?iile ne-au fost furnizate, la fa?a locului, de c?tre dl viceprimar Ovidiu Mure?an: „ Vopsirea structurii metalice de la acoperi?ul piscinei a fost prev?zut? pentru perioada 20 iulie - 20 august, iar în paralel am amenajat partea de vestiare; momentan, sunt în curs de execu?ie lucr?ri la cuva bazinului ?i montare liner. Date fiind constrângerile bugetare la nivel de municipiu, am optat pentru repara?ii punctuale acolo unde sunt probleme, cu un pre? de cinci ori mai mic decât cel de înlocuire complet?, care era de 150.000 de euro. A?a am ajuns pân? în 30.000 de euro”. Dl viceprimar a ?inut s? ne asigure c? lucr?rile sunt de calitate, firma italian? care le execut? fiind nr. 1 în lume la acest tip de repara?ii specifice, iar materialele folosite sunt de calitate, aduse din Brescia. Termenul de finalizare este, a?a dup? cum am mai scris, 10 septembrie.
Ovidiu DAN
P.S. Pentru mai multe poze (79 de poze), accesa?i Galeria foto: Stadiul repara?iilor curente ?i capitale la cinci obiective. 

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021