Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


O zi profesional? în domeniul turismului

Vineri, la Hotel Ramada, a avut loc

O zi profesional? în domeniul turismului

Direc?ia de Dezvoltare ?i Implementare Proiecte (DDIP) Bihor a organizat, vineri (27 septembrie 2013), la Hotel Ramada, o zi profesional? (tematic?), desf??urat? în cadrul proiectului „Cooperare pe pia?a muncii în domeniul turismului” FORTUR, cod proiect HURO/1001/102/ 2.3.2.

„Proiectul FORTUR este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) ?i este finan?at de Uniunea European? prin Fondul European de Dezvoltare Regional?, completat de co-finan?area na?ional? a celor dou? state membre participante în program. Obiectivul general al programului este de a apropia actorii economici, persoane ?i comunit??i, cu scopul de a exploata mai eficient oportunit??ile oferite de dezvoltarea comun? a zonei de frontier?. Prin acest eveniment dorim s? facilit?m ini?ierea de leg?turi profesionale între furnizorii de servicii turistice din jude?ele Bihor ?i Hajdu-Bihar, dezvoltarea colabor?rilor deja existente, promovarea destina?iilor turistice din cele dou? jude?e, precum ?i însu?irea unor bune practici de dezvoltare a serviciilor turistice”, a spus directorul DDIP Bihor, dl ?erban Ovidiu Morcan.
Al?turi de dl director ?erban Ovidiu Morcan, în prezidiul manifest?rii, au luat loc, domnii Dumitru Volo?eniuc, ini?iatorul proiectului (în urm? cu un an ?i jum?tate) ?i consilier Horia Car?i?, respectiv dna director Gero Ildiko, din partea Institutului de Cercetare ?i Formare din Debre?in.
Rezultatele proiectului
Pân? s? soseasc? delega?ia din Ungaria, managerul de proiect, doamna Gabriela Lup?e, a prezentat în PowerPoint rezultatele proiectului, iar la sosirea partenerilor maghiari, doamna manager a invitat-o la microfon pe dna director Gero Ildiko, care a vorbit despre reuniunea de ieri (joi - n.n.) de la Debre?in ?i despre bunele rela?ii care s-au dezvoltat în cadrul proiectului, „astfel c? din parteneri am devenit colegi”, a ?inut s? sublinieze dna Gero Ildiko. 
În plen, au prezentat modele de bune practici în domeniul turismului: Alin Mo?, Dumitru Sim, Halasi Csaba (din Debre?in) ?i George Rusu, iar dup?-mas?, pe sec?iuni, în cadrul atelierelor de lucru, în dou? reprize, au fost prezentate opt comunic?ri. (Alina & Ovidiu)
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto: O zi profesional? în domeniul turismului. 

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021