Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Alegeri în C?E din unit??ile de înv???mânt din ?ar?

De la Consiliul Na?ional al Elevilor

Alegeri în C?E din unit??ile de înv???mânt din ?ar?

Elevii care doresc s? devin? lideri, s? reprezinte interesele colegilor lor ?i s? fac? voluntariat în cea mai reprezentativ? structur? asociativ? a elevilor din România, Consiliul Elevilor, au ocazia s? candideze în perioada 23 septembrie - 14 octombrie 2013, la func?iile vacante de pre?edinte, vicepre?edinte ?i secretar executiv din cadrul Consiliilor ?colare ale Elevilor.

 În fiecare an, Consiliul Na?ional al Elevilor d? startul alegerilor în Consiliile ?colar ale Elevilor din unit??ile de înv???mânt din ?ar?, iar în acest an  data de deschidere a perioadei de candidatur? este 23 septembrie. Alegerile în Consiliul ?colar al Elevilor reprezint?, în primul rând, posibilitatea elevilor de a se implica activ într-un proces electoral ?i a înv??a ce înseamn? puterea votului democratic. De asemenea, Consiliul Elevilor este o ?coal? a democra?iei care promoveaz? valorile europene, ac?iunile de voluntariat ?i investe?te în educa?ia non-formal? a tinerilor.
Astfel, pân? în data de 14 octombrie 2013, orice elev care nu se afl? într-un an terminal la liceu î?i poate depune candidatura online pentru o func?ie în cadrul Consiliului ?colar al Elevilor pe platforma www.wedu.ro. Documentele pentru dosarul de candidatur? pot fi desc?rcate în format electronic de pe http://consiliulelevilor.org/alegeri-consiliul-elevilor-2013.php. De asemenea, dosarul de candidatur? trebuie listat ?i predat în format fizic la comisia de concurs ?i validare înfiin?at? la nivelul fiec?rei unit??i de înv???mânt. Pân? în data de 14 octombrie vor avea loc în paralel campanii electorale, sesiuni de dezbateri ?i întreb?ri între candida?ii din fiecare unitate de înv???mânt din ?ar?.
Începând cu data de 25 octombrie, vor avea lor sesiunile electorale la nivelul fiec?rei unit??i de înv???mânt pe baza calendarului de alegeri elaborat ?i votat de Adunarea General? a Consiliului Na?ional al Elevilor. Dup? finalizarea alegerilor, noii reprezentan?i ai elevilor se vor întâlni în cadrul primei Adun?rii Generale a Consiliului Jude?ean al Elevilor.
 Consiliul Na?ional al Elevilor îi îndeamn? pe elevi s? se implice activ în cea mai puternic? structur? de reprezentare a drepturilor elevilor din România, Consiliul Elevilor. Formarea profesional? ?i personal? pe care ?i-o ofer? Consiliul Elevilor este unic? datorit? faptului c? este singura structur? de tineret din România condus? în totalitate de elevi. Consiliul Elevilor este un loc ar responsabiliz?rii, al form?rii ?i al cunoa?terii, dar este în acela?i timp ?i un loc al dezvolt?rii personale, prin intermediul educa?iei non-formal?.
Pre?edin?ii, Vicepre?edin?ii ?i Secretarii Consiliilor ?colare ale Elevilor beneficiaz? anual de form?ri pe diverse teme, precum: leadership, comunicare, munc? în echip?, inteligen?a emo?ional?, public speacking, debate, ?i managementul scrierii de proiect. De asemenea, membrii Consiliului Elevilor au ocazia de a se întâlni la nivel jude?ean, regional ?i na?ional în forumuri statutare în cadrul c?rora se dezbat subiecte precum drepturile elevilor din România ?i cre?terea calit??ii sistemului de înv???mânt românesc. Nu în ultimul rând, reprezentan?ii elevilor se întâlnesc cu factori de decizie politici ?i din societatea civil? în vederea rezolv?rii unor probleme precum finan?area în educa?ie, acordarea de drepturi elevilor în forurile decizionale din cadrul unit??ii de înv???mânt sau acordarea unor drepturi sociale elevilor din România.
 Consiliul Na?ional al Elevilor este structur? consultativ?, partener al Ministerului Educa?iei Na?ionale cu rol  în procesul decizional. Consiliul Elevilor conlucreaz? pentru îndeplinirea obiectivelor cu autorit??ile locale ?i jude?ene, cu Inspectoratele ?colare Jude?ene, cu Direc?iile de Sport ?i Tineret ?i nu în ultimul rând cu asocia?ii care sprijin? activitatea de tineret la nivel local, jude?ean ?i na?ional. În acest an Consiliul Elevilor a militat ?i militeaz? pentru acordarea a 6% din PIB pentru educa?ie în 2014, pentru acordarea dreptului de vot al reprezentantului elevilor în cadrul Consiliului de Administra?ie al unit??ii de înv???mânt, pentru decontarea integral? a transportului naveti?tilor, pentru aprobarea Statutului Elevilor dar ?i pentru respectarea Art. 16, alin.(3) din Legea Educa?iei Na?ionale privind gratuitatea înv???mântului liceal ?i implicit finan?area de c?tre stat a tuturor materialelor didactice necesare desf??ur?rii actului educa?ional (manuale, plan?e, lec?ii AEL, infrastructur? ?colar? etc).
Consiliul Na?ional al Elevilor, începând cu anul 2013, reprezint? interesele elevilor ?i la nivel european, fiind membru observator al OBESSU(The Organising Bureau of European Students Union).
Pre?edintele CNE, Iulia-Flavia MIRON, declar?:
„Activit??ile desf??urate de elevii implica?i în cadrul Consiliilor Elevilor contribuie la o dezvoltare personal? ?i profesional? pe care orele de curs nu o ofer?. Educa?ia non-formal?, ac?iunile de voluntariat ?i munca în echip? responsabilizeaz? elevii fa?? de colegii lor ?i comunitatea în care tr?iesc. Procesul electoral reprezint? un exerci?iu democratic, care formeaz? elevii ca adev?ra?i cet??eni ai unei societ??i democratice.”
Dac? î?i dore?ti s? scrii ?i tu istorie în Consiliul Elevilor, candideaz? pentru una din func?iile vacante în C?E -ul t?u ?i fii un factor al schimb?rii. Pentru mai multe informa?ii despre cum po?i candida, acceseaz? www.consiliulelevilor.org ?i consult?-?i Consiliul ?colar al Elevilor din liceul t?u despre cum te po?i implica.
Cristian Gîrnea??

 

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021