Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Or?denii s-au adunat cu miile în Pia?a Unirii

„Fiecare om are o patrie. Restul sunt ??ri…”, Octavian Paler

Or?denii s-au adunat cu miile în Pia?a Unirii

Duminic?, 1 decembrie 2013, or?denii au ie?it cu miile în Pia?a Unirii, dup? unii s? fi fost între cinci ?i opt mii, dup? al?ii chiar 10.000.

Cert este c? de mult nu am mai v?zut atâta popor în centrul municipiului de pe Cri?ul Repede. Unii pun acest aflux incredibil pe seama paradei militare, iar al?ii dau vina pe fasolea care urma s? fie oferit? la finalul manifest?rilor. Spre bucuria general?, au excelat copiii ?i tinerii, cu cocarde la piept ?i stegule?e în mâini.
„Nimeni nu poate ac?iona împotriva voin?ei majorit??ii!”
Chiar dac? am avut festivit??i, nimeni nu s-a dat în spectacol. Au dominat ?i  au domnit decen?a ?i excelen?a, ceea ce nu poate decât s? ne bucure! E semn bun. Ceea ce ne d? speran?? ?i încredere c? încet-încet am putea intra în normalitate. Dl prefect Claudiu Pop a dat citire mesajului primului ministru Victor Ponta, iar distinsul nostru istoric Viorel Faur a vibrat din nou din întreaga sa fiin??. Nu s-a aprins, ci a ars molcom, bihorene?te, spunând lucrurilor pe nume ca întotdeauna, verde în fa??.
„Noi, ast?zi, suntem cei care beneficiem de libertatea de atunci, proclamat? la Oradea. Trebuie s-o spunem aici c? libertatea na?iunii române de dincoace de Carpa?i a fost proclamat? aici la 12 octombrie 1918 în casa doctorului Aurel Laz?r. Este cel mai important moment istoric pentru noi”, a subliniat istoricul Viorel Faur.
În dang?t de clopote, prefectul jude?ului a înmânat, în premier?, drapelul na?ional ?i diplome de excelen?? unor cadre militare, dar nu numai, care s-au remarcat în mod deosebit îndeplinind cu abnega?ie ?i succes unele misiuni în interesul comunit??ii.
A urmat momentul depunerii de coroane ?i jerbe de flori la picioarele lui Mihai Voievod Viteazul. Al?turi de reprezentan?ii institu?iilor de stat, ai partidelor politice ?i asocia?iilor, au depus flori reprezentan?i ai studen?ilor ?i cadrelor didactice de la Universitatea Oradea ?i Universitatea Agora, ai Inspectoratului ?colar Jude?ean Bihor, liceeni ?i profesori (de la C.N. „Emanuil Gojdu” ?i „Cultul eroilor”, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” ?i Liceul Teoretic „Aurel Laz?r”), precum ?i reprezentan?i ai ?colii Gimnaziale „Dacia”, în frunte cu dl director, prof. dr. Florian Hava.
Corul veteranilor „Traian Mo?oiu” a sus?inut un recital patriotic, iar parada militar? a pus copiii pe jar. Pentru unii copii o asemenea parad? de anvergur? va r?mâne vie în memorie, stârnind tr?iri puternice care îi vor r?scoli mereu.
În parcarea din Pia?a Independen?ei, în spatele statuii lui Mihai Eminescu s-au împ?r?it por?ii de fasole ?i ceai cald.
Una peste alta, or?denii au s?rb?torit cu mare drag Ziua Na?ional?, dar nu numai în Pia?a Unirii, ci ?i pe multe alte str?zi, iar la balcoane unii au arborat drapelul na?ional ca ni?te buni ?i adev?ra?i români!
Ovidiu Dan
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto: Or?denii s-au adunat cu miile în Pia?a Unirii.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021