Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Un îndemn spre lecturã, dar ºi spre înþelepciune”

Mihaela Dindelegan ºi-a lansat joi „bijuteriile literare”

„Un îndemn spre lecturã, dar ºi spre înþelepciune”

Ziua de joi, 18 septembrie 2014, a însemnat pentru Mihaela Maria Dindelegan o zi specialã, o sãrbãtoare, un test pe care l-a trecut cu brio în confruntarea cu publicul larg, beneficiarul direct al celor cinci volume de poezii pe care le-a lansat în „cetatea cãrþilor", la Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai" din Oradea

Doamna director Ligia Miriºan, gazda bunã ºi distinsul om de culturã, a primit-o ca pe „patronul nostru spiritual", apreciindu-i poeziile drept „adevãrate mici bijuterii literare", iar „lansarea de astãzi (joi - n.n.) constituie nu numai un îndemn spre lecturã, dar ºi spre înþelepciune", a adãugat managerul bibliotecii.
Cea care avea sã se aplece asupra celor trei volume de poezii adresate copiilor, cu ochiul specialistului, cu mintea profesorului de românã ºi cu sufletul transfigurat al copilului care încearcã sã descifreze cât mai exact mesajului versurilor, a fost distinsul profesor de românã Diana Popa, actualmente profesor metodist la CCD Bihor. Analiza literarã pe text, consideraþiile ºi aprecierile domniei sale le-am publicat zilele acestea ºi pot fi citite pe ovidan.ro
Un suflet ales, o sensibilitate aparte ºi un neobosit truditor întru bine, frumos ºi adevãr este preºedintele onorific al Uniunii Femeilor din Bihor, doamna inginer Mioriþa Sãteanu, care a primit cu încântare darul dumnezeiesc oferit de Mihaela. „Mã bucur ºi subliniez satisfacþia mea pentru faptul cã existã oameni care au vocaþie, oameni înzestraþi cu harul în care Cel Înalt a plãmãdit un suflet plin de flacãra cugetãrilor adânci ºi a dragostei pentru tot ce o înconjoarã", a spus, printre altele, doamna Mioriþa Sãteanu, care ne-a ºi recitat o seamã de versuri pentru a-ºi susþine afirmaþiile.
Profesorul metodist ºi inspectorul ºcolar Felicia Ianþa ºi-a întemeiat afirmaþiile pe valoarea instructiv-educativã a versurilor, lecturându-le cu ochii ºi sufletul unui copil ºi analizându-le din perspectiva dascãlului ºi a metodistului. „Valoarea artisticã ºi educativã a textelor contribuie în mod deosebit la formarea ºi dezvoltarea personalitãþii copiilor. Uºor putem concluziona cã acest material („Din a vieþii înþelepciune" - trei volume) constituie un material valoros pentru copii, pentru pãrinþi, pentru bunici ºi pentru dascãli, deopotrivã", a apreciat doamna inspector ºcolar Felicia Ianþa.
„Am prilejul ºi privilegiul de a recomanda lectura unui florilegiu de poezie"
Cele douã volume de poezii adresate adulþilor („În ochii Infinitului" ºi „În rãsãritul altei vieþi") au fost „inventariate" de ochiul critic al poetului dr. Lucian Munteanu. „Metaforele însoþite de expresii meºteºugite de priceperea autoarei în ale condeiului nu se limiteazã doar la titluri. Ele vizeazã pe lângã luãrile de atitudine faþã de ceea ce se cheamã problematica socialã de care am vorbit la început ºi miezul trãirilor sentimentale. Acestea din urmã fiind cele care rãmân pe primul plan al impactului cu cititorii cãrora le sunt adresate. Al doilea volum nu diferã structural de primul, doar conþinutul versurilor se diversificã, curajul de a pune probleme ºi de a da soluþii. Am prilejul ºi privilegiul de a recomanda lectura unui florilegiu de poezie înmãnuncheat în cele douã cãrþi", a conchis dl Lucian Munteanu. Sensibilã, modestã ºi deosebit de sincerã, Mihaela a vibrat îndelung la cele spuse de „instanþa de judecatã", ºi a tresãrit de bucurie vãzând reacþia publicului atunci când actorul Rin Tripa a recitat, adresându-se în special copiilor (pentru cã alãturi de alþi copii, în amfiteatru au fost prezenþi elevi din douã clase primare, elevii dnei profesor Stela Tãutu, de la ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu" ºi elevii dnei profesor Ioana Chiºiu de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu"), iar la final ne-a mãrturisit: „ M-am oprit asupra experienþelor de viaþã ale noastre ºi ale celor mici, în special, ale necesitãþii sensibilizãrii copiilor faþã de tot ceea ce reprezintã viaþa, de la un strop de apã pe care am încercat sã-l personific în versurile mele pânã la pãrinþi, fraþi, bunici, cei care ne sunt mai aproape în viaþa de zi cu zi; necesitatea vieþii de a fi ascultatã, de a fi auzitã, de a fi perceputã la valoarea ei  adevãratã, dincolo de cuvinte, dincolo de strigãte, dincolo de ceea ce ºocheazã poate ochiul sau urechea în prima fazã", ne-a explicat autorul celor cinci volume de poezii, Mihaela-Maria Dindelegan.
În 11, 12 sau 13 noiembrie 2014, Mihaela a promis sã revinã în faþa marelui public cu trei volume de poveºti în versuri.
Mulþumirile domniei sale s-au îndreptat apoi spre Editura Duran's, spre colaboratorii sãi cei mai apropiaþi: artistul plastic Mãriuþa Jutea ºi graficianul gojdist Flaviu Chiºiu, spre organizatorii ºi gazdele evenimentului, spre toþi prietenii ºi admiratorii prezenþi joi la lansare, dar ºi spre cei doi mici artiºti-surprizã care au dat culoare evenimentului, surioarele Denisa ºi Lorena Ghib (de la ªcoala Gimnazialã Nr. 11 ºi Grãdiniþa Nr. 41).
Ovidiu Dan
P.S. Pentru mai multe poze (56 de poze), accesaþi Galeria foto: „Un îndemn spre lecturã, dar ºi spre înþelepciune”.

Trimite email

marţi, 21 ianuarie 2020