Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Economiºtii orãdeni au fost „copleºiþi” de VIP-uri

Ieri, la deschiderea cursurilor noului an ºcolar,

Economiºtii orãdeni au fost „copleºiþi” de VIP-uri

Cei peste 300 de „boboci” ai Colegiului Economic „Partenie Cosma” au putut realiza ce înseamnã cu adevãrat ºcoala pentru care au optat fie ºi numai participând la deschiderea oficialã a cursurilor, desfãºuratã, din cauza timpului nefavorabil, în sala festivã a colegiului.

 Cu siguranþã, nu au vãzut atâtea VIP-uri pe metru pãtrat, poate doar la televizor, câte au fost prezente, ieri (15 septembrie 2008) pe scenã ºi în salã, iar directorul colegiului, prof. Ioan Corba, avea sã le dea noi motive de mândrie, prin prezentarea rezultatelor de excepþie obþinute de elevii colegiului la examenul de bacalaureat (promovabilitate de 99,8% la liceu ºi 95,63% la ºcoala de arte ºi meserii), la concursurile ºcolare ºi extraºcolare, locale, judeþene, naþionale ºi internaþionale (54 de premii ºi menþiuni), dar ºi la cuprinderea (în procent de 100%) a absolvenþilor de liceu, ruta directã, în învãþãmântul universitar. Sunt doar trei piloni grei care susþin edificiul ºi imaginea a ceea ce înseamnã Colegiul Economic „Partenie Cosma”, Oradea.
„Avem, deci, elevi buni ºi foarte buni, cadre didactice pe mãsurã, fapt ce ne dã cutezanþa sã îndrãznim spre mai bine. Avem idealuri, dar nu suntem idealiºti. ªtim cã e loc pentru mai bine...” a conchis directorul, Ioan Corba.
„Sã ne bucurãm aºa cum este...”
... a spus managerul unitãþii în deschiderea manifestãrii ºi în prezentarea VIP-urilor. Motivele bucuriei exprimate erau, aºa dupã cum am dedus din context, prima întâlnire oficialã din noul an ºcolar, prezenþa distinºilor invitaþi (Radu Þîrle, preºedintele Consiliului judeþean, Gheorghe Carp, viceprimarul Oradiei, inspectorul ºcolar Elisaveta Roºu, chestorul Gheorghe Chereji, ºeful serviciului regional Oradea al Agenþiei Naþionale Antidrog, ing. Ioan Micula, preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie Bihor, Smaranda Scridon ºi Ioan Chivari, reprezentanþii de vârf ai Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Bihor
ºi Petru Martin, comisar-ºef, îndrumãtor în cadrul Poliþiei de Proximitate a judeþului Bihor), dar ºi a persoanelor dragi, cadre didactice, pãrinþi ºi elevi (reprezentaþi în prezidiu de Florin Pop, preºedintele Consiliului reprezentativ al pãrinþilor ºi eleva Adina Pãºcuþ, preºedintele Consiliului elevilor), ba chiar ºi ploaia, care, în tradiþia popularã, înseamnã belsug, bogãþie, binecuvântare cereascã!
În egalã mãsurã, bucurie ºi binecuvântare au adus în sala festivã a economiºtilor preotul Vasile Bota ºi protopsaltul Adrian, slujitori ai Bisericii Sfântul Apostol Andrei, care au sãvârºit slujba Te-Deumului la început de an ºcolar.
Aºadar, noul an ºcolar a debutat, ca aproape în fiecare an, cu o ploaie binecuvântatã, care, pe cei mai mulþi i-a întristat ºi enervat pe moment, iar pe mulþi alþii i-a bucurat, dupã arºiþa din ultimele zile. În fond, nu avem ce face decât sã primim ceea ce ni se dã, ºi sã ne bucurãm, gândind mai departe de lungul nasului ºi de inconvenientele de moment. (Ov. Dan)
P.S. Pentru mai multe poze, accesaþi Galeria foto: Economiºtii orãdeni au fost „copleºiþi” de VIP-uri.

Trimite email

luni, 21 octombrie 2019