Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Întronizarea noului episcop al Oradiei, Bihorului ?i S?lajului

25 februarie 2007

Întronizarea noului episcop al Oradiei, Bihorului ?i S?lajului

PS Sa Sofronie Drincec a intrat în ?ar? prin Vama Salonta, fiind a?teptat de o mare mul?ime de credincio?i ?i înalte fe?e biserice?ti. Într-un gest nea?teptat, a s?rutat p?mântul ??rii. Copii îmbr?ca?i în costume populare l-au întâmpinat cu pâine si sare, iar Vasile Bota, vicarul Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, Bihorului ?i S?lajului, i-a urat bun venit, ?i mul?i ani în slujba bisericii ?i a neamului românesc.

Manifest?rile de la Biserica cu Lun?
La Biserica cu Lun? din Oradea, PS Sa Sofronie Drincec a fost întâmpinat de PS Sa Petroniu S?l?janul, arhiereu-vicar al Episcopiei ortodoxe a Oradiei, Bihorului ?i S?lajului, precum ?i de un sobor de preo?i, care au oficiat slujba de Te Deum.
În cuvântul s?u, arhiereul-vicar a subliniat c? pân? în prezent, Episcopia Ortodox? a Oradiei, Bihorului ?i S?lajului a avut cinci episcopi: Roman Ciorogariu, Nicolae Popovici, Valerian Zaharia, Vasile Coman ?i Ioan Mih?l?an, PS Sa Sofronie fiind cel de-al ?aselea, ?i având de p?storit peste dou? jude?e, Bihor ?i S?laj, cu peste 500 de parohii ?i 592 de preo?i. În cuvântul s?u, noul episcop s-a ar?tat încântat de c?lduroasa primire care i s-a f?cut. „Primi?i-m? în mijlocul vostru ca pe unul dintre voi, ca pe unul care v? iube?te, v? pre?uie?te, care vine ca împreun? cu voi s? împlineasc? voia sfânt? a lui Dumnezeu în p?mântul binecuvântat al patriei noastre, aici, la marginea dinspre apus a neamului românesc. Numai împreun? vom putea izbândi, împreun? îl vom m?rturisi pe Hristos într-un exerci?iu de iubire demn de vremurile pe care le tr?im”.
La ceremonia de întronizare au participat înal?i ierarhi din Oradea ?i din ?ar?:ÎPS Lauren?iu Streza, mitropolit al Ardealului, ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Andrei, arhiepiscopul Albei-Iulii, PS Calinic Argatu, episcop al Episcopiei Arge?ului ?i Muscelului, PS Nicodim Gorjeanul, episcop al Episcopiei Severinului ?i Strehaiei, PS Timotei, episcop al Aradului, Ienoplei ?i H?lmagiului, PS Irineu Bistri?eanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului ?i Clujului, PS Gurie Streh?ianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, PS Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramure?ului ?i S?tmarului, PS Gherasim, episcop al Episcopiei Râmnicului, PS Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timi?oarei, PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, PS Petroniu S?l?janul, arhiereu vicar al Episcopiei ortodoxe a Oradiei, Bihorului ?i S?lajului, Tempfli Jozsef, episcop romano-catolic de Oradea, precum ?i Csury Istvan, episcop loc?iitor al Episcopiei reformate de pe lâng? Piatra Craiului. În înalta tribun? rezervat? oficialit??ilor, invita?ilor ?i oaspe?ilor au fost prezen?i ?i p?rin?ii noului episcop, Maria ?i Petru., iar dintre oficialit??ile centrale,jude?ene ?i locale i-am reperat pe Vasile Blaga, ministrul Administra?iei ?i Internelor, Cornel Popa, deputat PNL, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, Ilie Bolojan, prefectul jude?ului Bihor,  Petru Filip, primarul municipiului Oradea…, George Becali, pre?edintele PNG, precum ?i invita?i din str?in?tate: Irina Comarovschi, ambasadorul României în Ungaria, consulii generali ai României la Gyula ?i Seghedin, al?i oficiali, reprezentantul pre?edintelui ??rii, Traian B?sescu, ?i al ministrului Culturii ?i Cultelor, care au transmis mesaje.
Noul episcop a promis s? se implice în via?a social? ?i cultural? a celor dou? jude?e, ?i s? cunoasc? realit??ile din biserici ?i m?n?stiri, ?coli ?i spitale prin vizite cât mai dese, iar în plan profesional ?i confesional, dore?te s? instituie un dialog permanent cu reprezentan?ii celorlalte confesiuni din Oradea, Bihor ?i S?laj.  (Ov. D.)
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto (Întronizarea noului episcop al Oradiei, Bihorului ?i S?lajului) -122 de poze (in trei secven?e).

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021