Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Între noii ale?i, trei sunt bihoreni: Bogdan Pater, Bogdan Hodi?an ?i Andrei Cr?ciun

Sâmb?t?, în cadrul Congresului, Tineretul Na?ional Liberal ?i-a ales noua echip? de conducere

Între noii ale?i, trei sunt bihoreni: Bogdan Pater, Bogdan Hodi?an ?i Andrei Cr?ciun

Sâmb?t?, 20 Noiembrie 2021, Tineretul Na?ional Liberal ?i-a ales echipa de conducere la nivel na?ional pentru urm?torii patru ani.

Congresul s-a desf??urat în regim online cu peste 550 de delega?i. Delega?ia filialei TNL Bihor a fost format? din 21 de delega?i (19 delega?i ale?i ?i doi delega?i de drept). În urma votului exprimat, filiala TNL Bihor are trei reprezenta?i în noua echip? de conducere: Bogdan Pater, pre?edinte al departamentului de comunicare ?i online, Bogdan Hodi?an, pre?edinte al clubului oamenilor de afaceri ?i Andrei Cr?ciun, membru al comisiei na?ionale de regulament.
Mara Mare?, pre?edinte TNL: ,,Ast?zi (sâmb?t? - n.n.), începe un nou mandat la conducerea Tineretului Na?ional Liberal, pentru mine ?i colegii din Genera?ia Altfel.
Sunt convins? c? echipa noastr? va reu?i s? livreze rezultate foarte bune în domeniile pe care le poate influen?a, ?i c? ne vom adapta rapid la situa?iile generate de evenimente pe care nu le control?m.
Tineretul Na?ional Liberal porne?te la acest nou drum de la rezultatele bune ale precedentei echipe, ?i am convingerea c? ceea ce este mai bun pentru TNL se afl? în viitor, ?i nu în trecut. Am toat? încrederea în colegii mei, ?i ?tiu c? împreun? vom da tot ceea ce avem mai bun României
".
Bogdan Pater, pre?edinte al departamentului de comunicare ?i online: ,,De-a lungul timpului am folosit la nivelul Tineretului Na?ional Liberal diferite hashtag-uri în comunicarea online, precum #Genera?ia Libert??ii sau #Genera?ia Altfel, iar acum este momentul s? demonstr?m c? acestea nu au fost simple lozinci.
Am folosit #Genera?ia Libert??ii pentru c? la momentul respectiv eram printre tinerii n?scu?i dup? revolu?ie, din care mul?i au ajuns acum în pozi?ii importante de demnitar sau ales local. Avem peste 1.100 de tineri liberali care au fost ale?i în 2020 la alegerile locale prin care putem s? demonstr?m c? socialismul nu func?ioneaz? ?i c? singura cale de dezvoltare sustenabil? este cre?terea investi?iilor.
Folosim #Genera?ia Altfel în prezent ?i în ace?ti patru ani pe care îi avem în fa?? trebuie s? demonstr?m c? putem într-adev?r face lucrurile altfel ?i în aceste pozi?ii de responsabilitate, precum am v?zut c? putem la nivelul organiza?iei noastre de tineret".
Bogdan Hodi?an, pre?edinte TNL Bihor ?i pre?edinte al clubului oamenilor de afaceri: ,,Consider c? ini?iativa, spiritul întreprinz?tor, antreprenoriatul trebuie încurajate ?i sus?inute. Iar împreun? cu tinerii oameni de afaceri îmi propun s? c?ut?m solu?ii pentru dezvoltarea mediului privat, pe care s? le putem implementa pe termen scurt ?i mediu".
Andrei Cr?ciun, pre?edinte TNL Oradea ?i membru al comisiei na?ionale pentru regulament: ,,CNR reprezint? echilibrul structurii politice din cadrul Tineretului Na?ional Liberal. Este vital s? respect?m procedurile ?i regulile pentru a reu?i s? fim în primul rând cinsti?i cu oamenii din jurul nostru dar ?i cu noi în?ine. Sunt onorat s? reprezint Bihorul în aceast? comisie ?i vom face, împreun? cu ceilal?i colegi ale?i, tot ceea ce ?ine de noi s? lu?m decizii în?elepte, obiective ?i corecte".
În urma desf??ur?rii alegerilor, noua echip? de conducere este format? din urm?toarele persoane:
Pre?edinte: Mara Mare?;
Secretar general: Octavian Oprea;
Prim-vicepre?edin?i: Codrin Lupu, Cosmin Ionu? Sava, Alexandru Gabriel ?erban, Kaczka Georgiana-Cristina;
Vicepre?edin?i: Balov Alexandru, Stroe Andra Sabrina, Mocanu Adrian Vasile Alexandru Lucian, R?du?oiu Robert Alexandru, ?te?co Gabriel Bogdan, Iordache Ioana, Bradea Andrei, P?rdu? Alexandru-?tefan, Pa?ca Alexandra-Maria, Constantin R?zvan, Ionescu Mihai Sebastian, S?ftiuc Bogdan-Paul, ?ig?nele Marius Sorin, Matei Claudiu, ?apu-Nazare Vlad George, Andrei Niculae;
Vicepre?edin?i regionali:Ioana Mihaela Marinca? (Nord Vest), Ionu?-Adrian Sîrbu (Vest), Doru Câplea (Sud Vest), Adrian Ionu? Chrian (Sud), Andrei Mih?ilescu (Sud Est) Cezar-Gabriel Ciornei (Nord Est), Mircea F?r?il? (Centru), Petru Teodor Niculae (Bucure?ti-Ilfov);
Membri BEX: Dilv Alexandru Paul, Bianca Murgu, Bunescu Adnana Ida, Vi?an C?t?lin-Lauren?iu, Banu Marius Alin, C?t?lin Moldoveanu, Alina - Claudia Ciolan, Mititelu Eduard-Tatian, Lovin Mihai Silviu, Iancu Alina, Anghel Ovidiu, Brehuescu Victor-Marian, Iosif Catalin Ovidiu, Pavel Marius Cristian, Pantilimonescu Theodor, Cristian Piciorea;
Pre?edintele Departamentului de Comunicare ?i Online: Pater Bogdan Cosmin;
Pre?edintele Ligii Ale?ilor Locali TNL: Moldovan Florin Cristian;
Pre?edintele Clubului Oamenilor de Afaceri TNL: Hodi?an Bogdan Florin;
Pre?edintele Comisiei Na?ionale pentru Regulament: Tudose Ciprian;
Membrii Comisiei Na?ionale pentru Regulament: Dobocan Mircea, Crav? Ioan-Alexandru, Bumbeneci Ciprian, ?imon Sebastian Florin, Umbrarescu Stefan Emanuel, Ungureanu Mihail Emanuel, Giaca Nicolae, Cr?ciun Nicolae Andrei.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021