Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


,,Poporul are întotdeauna dreptate”, editorial de Gheorghe P?un

Vorbim din nou despre Revista de cultur? ,,Curtea de la Arge?”, nr. 12/ 2021

,,Poporul are întotdeauna dreptate”, editorial de Gheorghe P?un

,,Afirma?ia din titlu nu este, pentru cele ce urmeaz?, un slogan, ci o axiom?. Nenegociabil? a?adar. Îmi bazez siguran?a (1) pe etimologia mereu invocatei democra?ii, laitmotiv (real sau demagogic) al întregii vie?i politice - demos kratos, puterea poporului, (2) pe vorba latin? vox populi, vox dei, (3) pe recurenta amenin?are a politicienilor, a opozi?iei c?tre putere de obicei, cu „s? revenim la popor", instan?a suprem?, la alegeri, anticipate sau nu (4), etc. etc.

Iar regretatul academician Alexandru Surdu afirma tran?ant: A spune despre un popor, chiar ?i în glum?, c? nu ?tie ce face, e o blasfemie, un afront public.
Adaug precizarea c? prin popor în?eleg mai mult ?i altceva decât totalitatea locuitorilor unei ??ri, nu suma lor aritmetic?, ci o entitate calitativ diferit? de popula?ie, una care are o cultur? de adâncime (termenul lui Johan Galtung), format?/determinat? istoric, o memorie care poate fi considerat? de tip genetic, profund? ?i necon?tient?, dar care determin? feldein?a (Cantemir), reac?ia la încerc?ri a unui popor, are ceva ce seam?n? ?i cu incon?tientul colectiv despre care scria Carl Jung. Cum este de presupus, am încontinuu în minte poporul român, dar ocolesc formularea „etnic?" a axiomei, pentru a nu provoca înc? din titlu reac?ii nepotrivite unei anumite categorii de cititori - le voi provoca a?a ceva, cu siguran??, mai ales celor ce n-au r?bdare s? parcurg? textul pân? la cap?t, prin ad?ugirea c? afirma?ia mea este legat? de... reticen?a la vaccinarea anti-Covid, mai precis, de e?ecul, aparent, al „campaniei de vaccinare"!
Pentru c?-i dau dreptate poporului...
Aten?ie, nu am aici în vedere o logic? medical?, nu sunt deloc un anti-vaccinist (porecl? modern?, presupus? a fi la fel de letal? ca ruda ei „conspira?ionist"). Pur ?i simplu, am o axiom? - am convenit c? e solid?! - o iau ca punct de plecare ?i fac inferen?e în logica social? (inevitabil, cu un ochi spre ilogica scen? politic?).
O enigm? ?i un miracol e poporul român! Francezul Ferdinand Lot întreba, Gheorghe I. Br?tianu i-a r?spuns cu acelea?i cuvinte (în 1940).
E o enigm? ?i un miracol ?i la vreme de pandemie. Sau nu e deloc astfel pentru cine ?tie m?car câteva versuri eminesciene, c? nu degeaba este Poetul un român arhetipal, absolut (Petre ?u?ea), deplin (C. Noica) etc. ?i nu versuri mai sofisticate, s? zicem, din Glossa sau Scrisori, ci din cele considerate u?urele de c?tre exege?ii superficiali, cum ar fi din Revedere (care, surpriz??, împarte cu Glossa constatarea „Vreme trece, vreme vine"). A? relua ultimele zece versuri din ultima strof?, re?in doar patru, neal?turate: „Ce mi-i vremea, când de veacuri/.../ ?i de-i vremea bun?-rea,/.../ Iar noi locului ne ?inem,/ Cum am fost a?a r?mânem"...
Lectura?i mai departe la adresa cunoscut?.....www.curteadelaarges.ro
Acesta fiind doar un fragment din editorial, regalul de-cum începe, cu câteva spicuiri: Horia B?descu: Cei patru cavaleri ai Apocalipsei; Narcis Z?rnescu: Despre amneziile istoriei ?i întoarcerea din exil; Florin Horvath: Istoria Daciei, în cinci romane; Ilie Popa: Comandor aviator Ioan Dicescu, martir al regimului communist; Tudorel Urian: Seniori ai culturii - Nicolae Noica: Cultul lucrului bine f?cut;Ana Olos: R?scrucea de la Bârlad; Rodica L?z?rescu: Scrisoare pe o frunz? de dumbravnic; Aureliu Goci: Nicolae Dan Fruntelat? - Baladele Marelui Târg ; Oana­ Lucia Dimitriu: Gravuri de Rembrandt în colec?iile Academiei...
V? mul?umim ?i pentru acest num?r de revist?, distinse domnule academician Gheorghe P?un, num?r care încheie înc? un an de pandemie, m?car de-ar ultimul an bolnav de Covid!
(OviDan)

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021