Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Ac?iuni de prevenire a bullyingului ?colar

Educa?ie pentru siguran?a în trafic a elevilor ?i

Ac?iuni de prevenire a bullyingului ?colar

S?pt?mâna trecut?, la ?coala Americano Român? din Oradea, s-au desf??urat activit??i de educare a copiilor privind regulile de circula?ie, conduit? preventiv? ?i modul de comportare în trafic, atât ca pietoni, dar ?i atunci când sunt pe biciclet? sau trotinet?.

Pentru a înv??a copiii despre prevenirea anumitor situa?ii nepl?cute în care ar putea fi implica?i ca participan?i la trafic, doamnele comisar-?ef Indrie? Ioana ?i agent-?ef adjunct Tuduce Anca, din cadrul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Bihor, au organizat jocuri privind regulile specifice circula?iei rutiere, cu scopul asigur?rii siguran?ei elevilor, atât pe strad?, dar ?i în locurile de joac? amenajate în ora?. Dornici s? înve?e lucruri noi, elevii ?colii Americane au descifrat cuvinte „cheie" ?i au r?spuns la întreb?rile adresate de cele dou? doamne cu privire la siguran?a rutier?.
În cadrul acestor întâlniri au fost oferite informa?ii utile cu privire la modul în care copiii se pot deplasa în siguran?? pe biciclet? sau pe trotinet?, atât în parcuri, cât ?i pe pistele special amenajate din ora?, enumerându-se m?surile de protec?ie care se vor lua, atât pe parcursul zilei, precum ?i când se însereaz?. Copiii au fost înv??a?i asupra comportamentului pe care este bine s? îl aib? ?i atunci când sunt pietoni, li s-a ar?tat cum s? traverseze corect strada marcat? cu indicatoare rutiere sau marcat? cu treceri pentru pietoni, dar ?i în lipsa acestora, s? caute un loc potrivit pentru a trece strada, verificând cu aten?ie s? nu treac? nici un autovehicul pentru o traversare în siguran??.
Totodat?, elevii mai mari au vizionat câteva filmule?e educative cu privire la fenomenul de bullying, ca mod de începere a dezbaterii despre acest fenomen violent care se întâmpl? tot mai frecvent în societatea actual?, mai ales printre copii. Au fost explica?i termenii de „bullying" si „cyber-bullying", au fost prezentate modurile diferite de manifestare care pot provoca victimelor r?ni fizice sau emo?ionale. Elevii au fost înv??a?i s? recunoasc? manifest?rile concrete bullyingului ?i s? ac?ioneze pentru ap?rarea victimelor prin raportarea urgent? a acestor situa?ii.
Cyberbullyingul este un fenomen de mare noutate care se manifest? mai ales de când se studiaz? în regim online, din cauza restric?iilor impuse de pandemia Covid, explicându-se diferen?a dintre o glum? ?i activit??i de bullying cibernetic. Dac? agresiunea se întâmpl? în mediul online, acest lucru poate atrage o aten?ie nedorit? asupra copiilor din partea unor persoane necunoscute, motiv pentru care elevii au fost încuraja?i s? cear? ajutorul unui adult în situa?ia în care se confrunt? cu aceste nepl?ceri, s? î?i  seteze un profil privat pe re?elele de socializare unde activeaz? ?i s? î?i protejeze datele cu caracter personal (nume, vârst?, adres? etc).
Încânta?i s? afle lucruri noi care le ofer? siguran?? ?i protec?ie, copiii ?colii Americane au participat cu mare interes la aceste activit??i extracurriculare, primind la final,din partea invitatelor I.P.J. Bihor, materiale informative despre subiectele prezentate ?i veste reflectorizante pentru ca micii pietoni s? fie vizibili în trafic.
Gabriela Arghiroiu,
coordonator S.G.A.R.
Vede?i mai multe poze în Galeria foto: Ac?iuni de prevenire a bullyingului ?colar.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021