Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Turi?ti din Turda, Cern?u?i, Dej, Valea Jiului...

Joi, la ?trandul „Venus” din B?ile 1 Mai,

Turi?ti din Turda, Cern?u?i, Dej, Valea Jiului...

Chiar ?i în condi?ii de criz?, lumea se orienteaz? ?i tot pleac? la munte sau la mare, într-o excursie sau tab?r? ori într-o sta?iune cunoscut?, mai accesibil? din punct de vedere financiar...

 Joi (30 iulie 2009), am ie?it ?i noi în peisajul (la B?ile 1 Mai), s? afl?m cine a optat s?-?i petreac? parte din vacan?? în sta?iunea balnear? cu tradi?ie ?i c?utare pentru bazinele sale cu ap? termal? de la ?trandul „Venus” (administrator, dl Gheorghe Opri?).
 Nu ne a?teptam ca lumea s? se calce pe picioare, dar în atari condi?ii social-istorice de criz?, am g?sit, totu?i, clien?i interesa?i care au optat pentru aceast? sta?iune. Unii vin pentru a doua sau a treia oar? la B?ile 1 Mai, la interval de doi - trei ani, în ultimii zece ani.
 Laura Diana este din Turda, elev? la ?coala cu clasele I-VIII „Ioan Opri?” din Turda. Are 9 ani ?i e pentru a doua oar? în Bihor (la B?ile Felix ?i B?ile 1 Mai), împreun? cu tat?l s?u. Tot în aceast? var?, Diana sper? s? ajung? ?i la mare.
 Din Cern?u?i (Ucraina), a venit o familie în efectiv complet: mama, tata ?i cei trei fii: Loredana (10 ani), Vaniu?a (Ioan – 5 ani) ?i Mihaela (3 ani ?i jum?tate). Au mai fost la Sovata, dar au venit la ?trandul „Venus” pentru bazinele cu ap? termal?, destinate anume copiilor. Tat?l vine în România de 18 ani, iar vara î?i ia ?i so?ia ?i copiii pentru o vacan?? special?. Copiii sunt încânta?i de apa din ?trand.
 În imediata vecin?tate, am vorbit cu Oana, din Dej, o liceanc? frumoas?, „tras? prin inel”, elev? în clasa a X-a la Colegiul Na?ional „Andrei Mure?anu” din Dej, cu o înf??i?are de manechin?, de?i nu o pasioneaz? modelingul. Oana a venit pentru a doua oar? în zon?, chiar dac? mama sa prefer? Hajdu-Szoboszlo (Ungaria) pentru bazinul olimpic. În aceast? vacan??, Oana sper? s? ajung? ?i la Beli? (Cluj), dar ?i în Grecia, unde a mai fost, dar iar i s-a f?cut dor de o croazier?.
 Ne–am apropiat de doi copii care jucau c?r?i. Al?turi, tat?l lor, un vajnic b?rbat, vorbea la mobil. Asist?m câteva momente la partida de c?r?i, f?r? s? deranj?m. La încheierea convorbirii, facem cuno?tin?? cu dl Ioan Poenar, din Valea Jiului, electrician în mina de la Livezeni, cu o experien?? de 20 de ani în subteran. O meserie grea ?i periculoas?, date fiind condi?iile improprii de munc?, într-un sector unde nu se investe?te, dar se a?teapt? produc?ie. Roxana ?i Remus au ie?it din ap? ?i joac? c?r?i, doar pân? î?i trag sufletul, dup? care vor reintra în bazin. Roxana e elev? în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Petro?ani, fratele e doar în clasa a III-a la ?coala din B?ni?a.
 Roxana e în premier? la B?ile 1 Mai. Îi place mult sta?iunea, dar mai cu seam? bazinele cu ap?, pe ales, a?a încât, din curiozitate, a intrat cam în toate, ca s? testeze adâncimea apei. Anul trecut a fost la Eforie Sud, iar în anii anteriori, tot pe litoral, la Venus.
 Primim un telefon ?i periplul nostru se încheie brusc, Ioan Foghi? (omul de la bilete chiar se mir? de retragerea noastr? grabnic?). „Nu v-a pl?cut la noi sau de ce pleca?i atât de repede?”, ne-ntâmpin? b?rbatul de la intrare.
 Îi promitem s? st?m mai mult data viitoare. (Ov. Dan)
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto: Turi?ti din Turda, Cern?u?i, Dej, Valea Jiului...

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021