Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Lansare de carte, recit?ri, gânduri ?i depuneri de jerbe ?i flori

Mar?i, la C.C.M. ?i la statuia Poetului,

Lansare de carte, recit?ri, gânduri ?i depuneri de jerbe ?i flori

Ieri, mar?i,15 ianuarie, în ?i de Ziua “Luceaf?rului poeziei române?ti”, la Casa de Cultur? a municipiului ?i la statuia lui Mihai Eminescu (din strada Independen?ei) au avut loc dou? manifest?ri omagiale, organizate de Direc?ia Jude?ean? pentru Cultur?, Culte ?i Patrimoniu Cultural Na?ional Bihor, Casa de Cultur? a municipiului ?i revista “Familia”.

„Medalia  - ca document de bibliotec?”
Cartea „Medalia - ca document de bibliotec?”, a lui Constantin M?lina?, lansat? ieri, la Casa de Cultur? a municipiului, s-a bucurat de dou? prezent?ri la superlativ, din partea conf. univ.dr. Cornel Durgheu ?i prof. univ. dr. Sever Dumitra?cu.
Dl Cornel Durgheu o consider? drept „o carte-album extrem de valoroas?”, un document didactic, cu caracter instructiv-educativ, cuprinzând 200 de pagini ?i o bibliografie uria??, cu 195 de resurse bibliografice, ?i 215 imagini. Lucrarea este un curs special de medalii, structurat pe 15 capitole, prima monografie de medalii...
Cartea celor 72 de medalii eminesciene este, în aprecierea dl prof. univ.dr. Sever Dumitra?cu, „un tratat ?tiin?ific”, iar autorul, „o întreag? institu?ie”.
De la autorul c?r?ii, afl?m c? „Medalia  - ca document de bibliotec?” a fost lansat? în 14 decembrie 2007 la Biblioteca Na?ional? a României; lucrarea „este rezultatul a 30 de ani de colec?ion?ri ?i 10 ani de munc?...” fiind propus? ca un manual pentru cei ce doresc s? studieze medalia fie ca istorie sau tehnologie fie ca organizare în colec?ie. Vorbind despre medalii, în general, autorul s-a referit în mod expres la medaliile Eminescu (prima, ap?rut? în 1871, iar în total au fost propuse circa 300 de medalii Eminescu). Participan?ii prezen?i la lansare au avut pl?cuta surpriz? de a admira o colec?ie însemnat? de medalii Eminescu, prezentate în cele trei stadii: mulaj, medalion din bronz (unul chiar de la Chi?in?u) ?i tragere tiraj. Un mulaj de Chi?in?u (datat chiar 15 ianuarie 2008), fusese respins, iar el a putut fi admirat, mar?i, la Casa de Cultur? a municipiului, chiar din mâna dlui Constantin M?lina?.
În acest cadru festiv, la ceas aniversar, prof. Ligia Miri?an (directorul D.J.C.C.P.C.N. Bihor) a ?inut s?-l felicite pe poetul Ion Davideanu, cu ocazia zilei sale de na?tere, la împlinirea celor 70 de ani, înmânându-i ?i o diplom? de onoare.
Eminescu – „icoana c?ruia îi înclin?m frun?ile!”  
 La statuia Poetului (din strada Independen?ei), la lumina tor?elor,  actorul Eugen Ţugulea ?i-a început recitalul cu poezia lui Marin Sorescu – „Trebuiau s? poarte un nume”: „Eminescu n-a existat./A existat numai o ?ar? frumoas?/ La o margine de mare/ Unde valurile fac noduri albe./ Ca o barb? nepiept?nat? de crai./ ?i ni?te ape ca ni?te copaci curg?tori/ În care luna î?i avea cuibar rotit…”
M?nu?a fiind aruncat?, au urmat poe?ii or?deni (în ordine alfabetic?), fiecare cu gânduri despre Eminescu: Pa?cu Balaci (cu un sonet, ?i o parafraz?: “Puterea dragostei”), Ion Davideanu (arzând în aceast? stare a poeziei eminesciene, a rostit cuvinte potrivite pentru un Luceaf?r incandescent), Ioan Moldovan (Eminescu – “icoana c?ruia îi înclin?m frun?ile”), Ioan F. Pop (Scrisoare deschis?:”Drag? Domnule Eminescu…”), Lucian Scurtu (i-a dedicat poemul “Un geniu pustiu”), Gheorghe Vidican (în 15 ianuarie, la “Cr?ciunul literaturii române”, vin cu poemul “Mâna poetului”), Alexandru Sfârlea (a citit ceea ce scrisese deja în “Informa?ia de Vest” – “Od? la Luceaf?r”), Mihai Vieru (cic? “Nu ?tim cum s? ne gândim la Eminescu”, “Ce fel de Eminescu?” dar, pân? s? se l?mureasc? lucrurile în mintea fiec?ruia, vine cu o propunere: “Putem oferi o floare, dar eu nu am.” Îl ajut?, totu?i, Alexandru Sfârlea care îi d? o garoaf?, ?i o prim? “lec?ie”).
Eugen Ţugulea încheie “modesta întâlnire”, cum s-a exprimat actorul, cu versuri din lirica eminescian?.
A urmat momentul de depunere de jerbe, coroane ?i flori din partea institu?iilor oficiale de stat, jude?ene ?i locale, cultur?, revista “Familia”, I.S.J. Bihor, unele partide politice, dou? licee... Prin cântecul lor dumnezeiesc, ?i al lui Grigore Vieru, au fost prezen?i la manifestarea de la statuie ?i Doina ?i Ion Aldea-Teodorovici…  “Sub un cer cu stele sudice./ De avem sau nu dreptate,/ De avem sau nu dreptate,/ Eminescu s? ne judece./ Eminescu, Eminescu.” (Ov. D.)

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021