Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


„Genera?ia Marii Uniri”, de Viorel Faur

Miercuri, în sala mare a Prefecturii, lansare de carte

„Genera?ia Marii Uniri”, de Viorel Faur

Universitatea din Oradea, Asocia?ia cultural? „Cri?ana”, Prefectura jude?ului Bihor ?i Asocia?ia „România European?” au organizat miercuri (27 martie 2013), în sala mare a Prefecturii Bihor lansarea c?r?ii dlui Viorel Faur, intitulat? „Genera?ia Marii Uniri” (evenimentele din Bihor 1 decembrie 1918 – aprilie 1919) – documente.

Moderatorul evenimentului a fost dl prof. univ. dr. Ion Zainea.
La manifestare au onorat cu prezen?a: prefectul Claudiu Pop ?i subprefectul Cristian Bitea, pre?edintele Consiliului Jude?ean Bihor, dl prof. Cornel Popa, dl Ioan Mang, vicepre?edintele C.J. Bihor, pre?edintele Senatului Universit??ii Oradea, dl prof. univ. dr. Sorin Curil?, prorectorul Sorin ?ipo?, prof. univ. dr. Ion Simu?, prof. univ. dr. Vasile Marcu ?i al?i profesori universitari, prof. Miron Blaga, prieteni ?i admiratori ai distinsului prof. univ. dr. Viorel Faur.
„V? m?rturisesc c? sunt bucuros c? pot s? prefa?ez o serie de activit??i cultural-?tiin?ifice menite s? aduc? în actualitate faptele memorabile ale înainta?ilor din anul 1918, de la 27 martie, 28 noiembrie ?i 1 decembrie, care au marcat finalizarea procesului istoric de edificare a statului na?ional unitar român. Am privilegiul de a rosti câteva cuvinte referitoare la cartea istoricului ?i cunoscutului om de cultur? bihorean dl dr. Viorel Faur, personalitate atât de activ? în via?a public? a jude?ului ?i un model de devo?iune pentru o idee, aceea de a reconstitui aspectele cele mai semnificative ale istoriei politice, culturale ?i militare din epoca modern?, care s-au desf??urat în spa?iul s?u de obâr?ie, jude?ul Bihor. Ca reprezentant al Institu?iei Prefectului încurajez, sprijin ?i apreciez acest gen de manifestare, cum este cea de ast?zi (miercuri – n.n.) la care particip? oameni de mare calitate intelectual?, anima?i de sincere sentimente de respect fa?? de trecutul na?ional...” a spus prefectul Claudiu Pop.
Pre?edintele Senatului universitar, dl prof. univ. dr. Sorin Curil? a mul?umit conducerii Prefecturii ?i Consiliului Jude?ean pentru g?zduirea evenimentului ?i a felicitat autorul pentru noua sa izbând? ?i pentru întreaga activitate; „dl profesor Viorel Faur este unul dintre punctele tari ale înv???mântului superior or?dean. O alt? mare realizare care pleac? tot de la istorie este Centrul de Cercet?ri, sub egida Academiei Române. Toate acestea sprijin? înv???mântul academic din ora?ul de pe cri?. Cred c? oricâte cuvinte a? spune acum, ceea ce este cu adev?rat important r?mâne nespus”, a apreciat pre?edintele Senatului.
„Dialogul meu literar cu istoria este unul permanent, a ?inut s? sublinieze criticul ?i istoricul literar Ion Simu?. Modul în care dl profesor Viorel Faur înf??i?eaz? istoria este unul bazat întotdeauna pe documente. Noi suntem obi?nui?i s?-l recept?m pe dl profesor Faur a?a cum este, ?i aceasta este întâmpinarea noastr?, ca un extraordinar orator. Dar sub aceast? bun?, frumoas? ?i impresionant? oratorie se ascunde sau se vede, depinde cum suntem de aten?i, o vast? documenta?ie de istorie. Pe lâng? oratorul ?i parlamentarul pe care îl cunoa?tem, trebuie s? ghicim, s? cunoa?tem, acesta este cuvântul cel mai potrivit, s?-l cunoa?tem pe istoricul preocupat de documente. F?r? ele, f?r? acele documente, istoria nu-?i câ?tig?, nu-?i arat?, nu-?i aduce argumentele, nu-?i arat? autenticitatea, a?a cum spune ?i în aceast? prefa??: s? vorbeasc? documentele ?i prin ele s? vorbim noi, istoricii de azi, la modul retrospectiv... Dar nu las? documentele reci, le înc?lze?te. ?tie s? le înc?lzeasc?”, dup? cum a remarcat criticul literar Ion Simu?.
De mici, copiii trebuie s?-?i iubeasc? comuna
În continuare, dl vicepre?edinte Ioan Mang a legat cartea direct de realit??ile ?colare, ea fiind un îndreptar ?i un instrument util în cunoa?terea istoriei jude?ului. „Este obligatoriu s? înv???m în ?colile noastre copiii, de mici, s?-?i iubeasc? comuna, s?-?i cunoasc? tradi?iile, istoria comunei ?i a jude?ului. Aceast? carte este o carte de c?p?tâi de la care profesorii vor avea datoria s? scrie istoria jude?ului Bihor ?i a locurilor în care predau; istorie pe care copiii vor trebui s? o înve?e, s? o cunoasc? în înv???mântul primar ?i gimnazial”, a concluzionat dl vicepre?edinte Ioan Mang.
 „Profesori sunt mul?i, dasc?li sunt pu?ini. ?i de fa??, se-ntâmpl? acela?i lucru!”
Dl profesor Miron Blaga a fost când acid, când ironic, dar nu la adresa autorului c?r?ii. S?ge?ile au fost îndreptate înspre sal?.
„Este onorant pentru mine, în primul rând, s? fiu invitat s? vorbesc despre o asemenea carte. O reeditare în fond, dar de data aceasta completat? ?i în acela?i timp despre un proiect al unui dasc?l adev?rat. Profesori sunt mul?i, dasc?li sunt pu?ini. ?i de fa?? se-ntâmpl? acela?i lucru. Dup? cum este onorant pentru mine ?i cred c? ?i pentru aceast? incint? ca un dasc?l, un c?rturar ca ?i Viorel Faur, s? onoreze cu prezen?a ?i cu lansarea unei c?r?i a domniei sale aceast?, înc? o dat? specific, incint?, unde, din nefericire, cultura nu este totdeauna la ea acas?. Dar se pare c? în noua conjunctur?, se vor rezolva destule probleme. Mai ales c? promisiunile exist?. Dar cu promisiunile nu ne înc?lzim...Îl cunosc pe c?rturarul Viorel Faur de prin anii ’77 - ’78, când lansa primele domniei sale c?r?i, prima domniei sale carte. Am avut cu domnia sa o colaborare extraordinar? la revista „Cele trei cri?uri”. Domnia sa era în Parlamentul României ?i cred c? a fost, poate s? se supere oricine, singurul  parlamentar adev?rat de Bihor pe care l-am dat. Mai departe nu trebuie s? spun eu, cred c? ?tie lumea despre ce este vorba. Iar dac? întâmpl?tor, aceast? carte a ap?rut ini?ial la 75 de ani de la Marea Unire; trebuie s? mai spunem un lucru: dac? avem ziua de 1 Decembrie – Zi a noastr? na?ional?, i se datoreaz? ?i profesorului Viorel Faur... Cartea nu cred c? este cazul s-o prezint eu... De altfel profesorul Simu? a vorbit despre leg?tura filologiei  cu istoria, a istoricului literar cu istoricul propriu-zis ?i a f?cut conexiunile necesare, clare ?i la obiect. Ce a? vrea s? spun eu, totu?i. Este mai important ast?zi s? ne public?m documentele pe care le avem decât s? le coment?m. Sunt comentatori destui ?i mai ales exist? o orientare anti document în istoriografia actual?...”, a mai spus dl profesor Miron Blaga.
Autorul lucr?rii, dl prof. univ. dr. Viorel Faur, avea s? vorbeasc? despre evenimentul cultural, subliniind adev?ratul substrat al manifest?rii.
„Adev?rul nu mai poate deranja pe nimeni!”
„Am ajuns la întâmplarea asta, s? lans?m într-o sal? cu adev?rat impun?toare o carte de istorie drept pretext, ca s? putem vorbi, în ce m? prive?te despre Basarabia de-acum 95 de ani. Unul dintre proiecte despre care s-a vorbit, ?i dl vicepre?edinte Mang ?tie: Bihorul, în anul acesta, va face caz special de cei 95 de ani de la unire. Nu mai e ceva l?sat a?a la întâmplare. Ci foarte bine organizat. Într-adev?r, în cadrul acestui proiect, urmeaz? celelalte dou? volume, mult mai consistente decât acesta. ?i unul chiar uluitor!"
De la carte, la istorie ?i la realitatea contemporan? (la administra?ie ?i regionalizare) nu a fost decât un pas, iar „adev?rul nu mai poate deranja pe nimeni! Sau dac? deranjeaz?, s? fie s?n?tos! Important pentru mine este c? am putut în documente s? ar?t cet??eanului de azi o parte de adev?r. El cite?te documentul ?i nu-i mai trebuie 100 de comentatori pe margine. El se hr?ne?te cu substan?a istoriei...”, a concluzionat distinsul istoric Viorel Faur. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto: „Genera?ia Marii Uniri”, de Viorel Faur.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021