Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Educa?ia merit? m?car un 6!

Consiliul Na?ional al Elevilor sus?ine ini?iativa A.N.O.S.R.

Educa?ia merit? m?car un 6!

Consiliul Na?ional al Elevilor sus?ine ini?iativa membrilor A.N.O.S.R., care ast?zi, miercuri, 7 august 2013, ora 19.00, în Pia?a Unirii din Timi?oara, vor trage un semnal de alarm? în ceea ce prive?te subfinan?area sistemului educa?ional, care are un impact negativ asupra înv???mântului preuniversitar.

În prezent, sistemul educa?ional preuniversitar necesit? o cre?tere a finan??rii pentru a fi posibil? revizuirea programei ?colare, dotarea tehnic? a unit??ilor de înv???mânt, integrarea ?i formarea tinerilor pentru pia?a muncii, dar ?i asigurarea unor condi?ii ?i servicii sociale favorabile, precum burse, aloca?ii ?colare, programe de consiliere ?i orientare în carier?. Printre priorit??ile de finan?are ?i evaluare ale sistemului se afl? ?i ?colile tehnologice, care nu preg?tesc elevii pentru pia?a muncii nu sunt promovate ca o alegere viabil? în defavoarea înv???mântului teoretic. Totodat?, sistemul este foarte afectat de lipsa preg?tirii resursei umane. Datorit? remunera?iei profesorilor, profesia aceasta nu reprezint? cu adev?rat o oportunitate în cariera unei persoane, ci din contr?, o alternativ? a lipsei altor oportunit??i pe pia?a muncii.
Odat? cu stabilirea unei viziuni pe termen lung asupra sistemului educa?ional, Consiliul Na?ional al Elevilor consider? necesar? o ampl? analiz? a acesteia din punct de vedere economic. Trebuie anticipate efectele ?i consecin?ele cre?terii succesive a finan??rii sistemului educa?ional, în condi?iile economice actuale, în raport cu impactul pe care aceast? investi?ie îl va avea asupra societ??ii. În ??rile dezvoltate, finan?area corespunz?toare a educa?iei determin? dezvoltarea gradului de preg?tire a for?ei de munc?, cre?terea angajabilit??ii pe pia?a muncii, dezvoltarea competen?elor tehnice ?i voca?ionale, care s? corespund? cerin?elor pie?ei economice ?i angajatorilor, respectiv dezvolt?rii unor noi tehnologii în diverse domenii. De asemenea, la nivel social, se înregistreaz? o investi?ie în cultur?, perspective de dezvoltare personal? ?i profesional?, dar ?i o responsabilizare considerabil? a cet??enilor fa?? de comunitate ?i legile care guverneaz? societatea.
Pentru a trage un semnal de alarm? fa?? de consecin?ele dezastruoase pe care le are alocarea unui buget prea mic pentru educa?ie, studen?ii vor afi?a mesaje ?i se vor plimba, al?turi de o vac?, pe str?zile ora?ului.
Ei amintesc, de asemenea, de asum?rile f?cute la nivel interna?ional de România, de prevederea Legii Educa?iei Na?ionale prin care se stipuleaz? acordarea unui procent de 6% din PIB pentru educa?ie ?i de promisiunea f?cut? de partidele politice în acest sens, prin Pactul Na?ional pentru Educa?ie.
 „Educa?ia este considerat? ca fiind o prioritate na?ional?, îns? nu a fost tratat? corespunz?tor. Trebuie s? ne conform?m normelor europene, iar cre?terea finan??rii pentru educa?ie reprezint? calea spre dezvoltarea unui sistem adaptat nevoilor socio-economice actuale”.
Cristian Gîrnea??

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021