Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Zece burse de studii pentru elevi de liceu

Asociația Pro Bambini va acorda

Zece burse de studii pentru elevi de liceu

Consiliul Director al Asociației Pro Bambini a aprobat în ședința sa din 9 octombrie 2013 Regulamentul privind acordarea burselor de studii pentru elevi de liceu în anul școlar 2013 – 2014.

Asociația Pro Bambini va acorda, în anul școlar 2013 – 2014, burse de studiu pentru zece elevi de liceu, cursuri de zi, școlarizați în regim bugetat.
Bursele se vor acorda la cererea elevilor, sub semnătură proprie, iar în cazul în care aceștia sunt minori și sub semnătura părinților. Cererile, însoțite de documente justificative și fișa de înscriere în baza de date a Asociației Pro Bambini, se vor trimite pe adresa Asociația Pro Bambini Oradea, Oficiul Poștal Oradea 9, Căsuța Poștală 84, Oradea, Bihor.
Membrii Consiliului Director al Asociației Pro Bambini au propus acordarea a zece burse în cuantum de 100 de lei/elev/lună/anul școlar 2013 – 2014.
Criterii
a) Condiția de obținere a unei burse acordată de Asociația Pro Bambini este ca elevul să fi obținut în anul școlar precedent pentru care solicită bursa minimum media generală 8 (opt), iar media la purtare 10 (zece). Scăderea mediei la purtare atrage după sine sistarea bursei.
b) Nu se acordă burse elevilor repetenți.
c) Elevii care întrerup studiile și cei care pleacă din țară nu vor mai beneficia de bursă.
d) Bursele se vor acorda elevilor de liceu cu rezultate școlare și extrașcolare foarte bune, dar care provin din familii cu resurse financiare modeste.
e) Bursele se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale, a rezultatelor la olimpiade și concursuri obținute în anul precedent solicitării bursei, precum și în funcție de situația materială a elevilor.
f) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenența politică a familiei elevilor, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conform legislației române, instituția de învățământ la care învață elevul, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse obținute din alte surse.
g) Bursa neacordată rămâne în asociație.
h) Bursa se acordă pe bază de contract semnat între elev/respectiv părinte pentru elevii minori, și asociație.
Calendar
Proiectul va fi lansat în școli în perioada 15 -31 octombrie 2013, prin intermediul conducerii Inspectoratului Școlar Județean Bihor, în presa locală și pe site-ul asociației.
Înscrierile (depunerea dosarelor) se fac în perioada 1 noiembrie – 16 noiembrie 2013 (data poștei).
Selecția beneficiarilor va fi făcută de o comisie stabilită de asociație, în perioada 19- 30 noiembrie 2013.
Comunicarea rezultatelor selecției va fi făcută până în data de 3 decembrie 2013, pe site-ul asociației www.probambini.org.
Documentația necesară obținerii unei burse de studiu
1) cerere scrisă
2) fișă de înscriere în baza de date a Asociației Pro Bambini (se va putea descărca de pe site-ul Asociației Pro Bambini)
3) copie a buletinului/cărții de identitate părinților/elevilor, certificate de naștere
4) copii ale certificatelor de naștere și ale cărților de identitate ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților (dacă este cazul),
5) adeverințe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ (pentru cei aflați în întreținere)
6) copie după certificatul de deces, în cazul în care elevul este orfan de un părinte, se completează cu adeverință/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș pentru elev și frații acestuia;
7) copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați, se completează cu adeverință/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru elev și frații acestuia.
8) documente justificative privind veniturile părinților sau veniturile proprii din luna anterioară depunerii cererii.
9) cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile care se iau în considerare, după caz.
10) adeverința de somaj;
11) adeverința de venit net pe luna anterioară depunerii cererii
12) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind componența familială și veniturile nete obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale părinților elevului: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
13) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din
activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale);
14) declarație pe propria răspundere a solicitantului și a părinților acestora, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate;
15) alte documente justificative privind veniturile părinților elevilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei de studiu
16) copii după documentele care atestă rezultatele obținute la concursurile/ manifestările la care au participat;
17) recomandare de la conducerea liceului pentru elevul solicitant.
Elevii proveniți din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune umătoarele documente suplimentare privind situația în care se află:
a) adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;
b) copie a hotărârii judecătorești din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
c) cupoane sau adeverință pentru alocația de plasament;
18) copii după documentele care atestă rezultatele obținute la concursurile/ manifestările la care au participat;
19) recomandare de la conducerea liceului pentru elevul solicitant.
Venitul net lunar pe membru de familie luat în calcul este de 150 de lei.
Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare alocații cu destinație specială, acordate din bugetul de stat:
a) ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinței, alocația pentru copiii nou-născuți
b) pentru un solicitant aflat în plasament, veniturile familiilor care au în plasament copii
c) alocații ocazionale în caz de deces și de maternitate.
În evaluarea activității extrașcolare se vor lua în calcul premii/titluri olimpice, mondiale, europene, internaționale, naționale, locale (zonale).
La începutul unui nou semestru, beneficiarul bursei se obligă să trimită asociației situația școlară și o recomandare de la conducerea unității de învățământ în care studiază.
Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susținerea bacalaureatului.
Bursele cuvenite elevilor selectați se plătesc prin virament în conturile deschise pe numele beneficiarilor. Excepțiile vor fi aprobate nominal de către Consiliul Director al Asociației Pro Bambini.
Este interzisă favorizarea obținerii unei burse, având la bază documente fictive.
Asociația poate stabili criterii complementare de acordare a burselor, care vor fi afișate pe site-ul asociației.
Prof. Ioan Șereș,
vicepreședinte al Asociației Pro Bambini

Trimite email

joi, 20 iunie 2019