Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Elevii intr? în grev? japonez?

În 13 noiembrie

Elevii intr? în grev? japonez?

Consiliul Na?ional al Elevilor anun?? desf??urarea unei greve japoneze în rândul elevilor, în data de 13 noiembrie 2013. Elevii vor purta asupra lor banderole albe, în semn de protest pentru subfina?area sistemului educa?ional, iar în unele jude?e vor lua parte chiar la mar?uri ?i ac?iuni de protest, al?turi de studen?i, dup? orele de curs.

Educa?ia reprezint? o investi?ie, nu un cost, fiind cea mai important? resurs? pentru societate. Criza economic?, nivelul sc?zut de trai, cre?terea ratei ?omajului în rândul tinerilor, situa?ia clasei politice la nivelul ??rii reprezint? doar o parte dintre consecin?ele neadapt?rii sistemului educa?ional la nevoile socio-economice actuale. Consiliul Na?ional al Elevilor(CNE), structura reprezentativ? a elevilor la nivel na?ional, trage un semnal de alarm? în privin?a subfinan??rii înv???mântului românesc ?i solicit? Guvernului alocarea a 6% din PIB pentru educa?ie.
Principalele revendic?ri ale elevilor sunt:
Dotarea corespunz?toare a unit??ilor de înv???mânt
Exist? numeroase cazuri  în care ?colile nu au autoriza?ie sanitar? de func?ionare ?i nu au beneficiat de fonduri pentru reabilitarea bazei materiale. În mediul rural, exist? înc? ?coli cu toalete în curte ?i f?r? ap? potabil?. De asemenea, în unele situa?ii, condi?iile termice în cadrul unit??ilor de înv???mânt sunt asigurate de sobe vechi ?i degradate. Potrivit standardelor europene, pentru a asigura un mediu de înv??are adecvat, unit??ile de înv???mânt trebuie s? aib? în dotare laboratoare, biblioteci, baze sportive, s?li de clas? dotate corespunz?tor, dar ?i spa?ii destinate activit??ilor extra-curriculare. În România îns?, investi?ia în dotarea ?i baza material? a ?colilor, care s? asigure un proces de predare ?i înv??are modern, atractiv pentru elevi, reprezint? un deziderat mult prea greu de atins. 
Decontarea integral? a cheltuielilor de transport pentru elevii naveti?ti
Consiliul Na?ional al Elevilor consider? dezavantajoas? ordonan?a guvernului privind decontarea transportului elevilor care nu pot fi ?colariza?i în localitatea de domiciliu ?i solicit? acoperirea total? a cheltuielilor de transport conform Art.84, alin.(3) din Legea Educa?iei Na?ionale. Suma maxim? decontat? pentru un abonament lunar emis pentru distan?a de 50 km valoreaz? 120 lei. În multe cazuri, abonamentul elevilor nu va fi decontat integral, ceea ce determin?, în continuare, o cre?tere a ratei abandonului ?colar, în condi?iile în care exist? familii cu venituri mici care nu pot cofinan?a cheltuielile de transport.
 Adaptarea înv???mântului tehnologic la cerin?ele agen?ilor economici
?colile tehnologice nu preg?tesc elevii pentru pia?a muncii ?i nu sunt promovate ca o alegere viabil? în defavoarea înv???mântului teoretic. În înv???mântul tehnologic, datorit? schimb?rilor frecvente a modulelor ?i a programei ?colare, elevii ?i profesorii solicit? ca aceast? filier? s? se axeze pe o formarea de competen?e vizibil? ulterior pe pia?a muncii.
Cre?terea aloca?iilor
Valoarea cuantumului aloca?iei pentru elevi nu a mai crescut din anul 2009, chiar dac? au crescut atât cheltuielile legate de pre?ul biletelor de transport de exemplu, cât ?i cheltuielile legate de rechizite ?i materiale de studiu. De?i au existat mai multe propuneri legislative în acest sens în ultimii ani, acestea nu au fost adoptate. În prezent valoarea aloca?iei este de 42 de lei (aproape 10 euro), valoare de 35 de ori mai mic? decât în statele Uniunii Europene (care este în medie de 210 euro), conform expunerii de motive a uneia din aceste propuneri legislative.
Manuale gratuite pentru elevii claselor a XI-a ?i a XII-a
Înv???mântul de stat este gratuit, a?a spune Constitu?ia, dar ?i Legea Educa?iei Na?ionale. Conform legii, elevii din înv???mântul de stat beneficiaz? de manuale gratuite, îns?, acest lucru nu se întâmpl?. Datorit? faptului c? elevii nu au manuale gratuite, exist? o presiune imens? pe p?rin?i pentru a procura manuale ?i culegeri.
Revizuirea curriculumului ?colar ?i a con?inuturilor manualelor ?colare
Actuala program? ?colar? este învechit?, ineficient? ?i neatractiv?. Din acest motiv, majoritatea elevilor trateaz? cu superficialitate procesul educa?ional deoarece nu corespunde intereselor lor. Prin actualizarea programei ?colare la noile nevoi socio-economice, prin schimbarea paradigmei de predare, elevii vor fi mult mai interesa?i de actul de predare-înv??are.
Pre?edintele Consiliului Na?ional al Elevilor, Iulia-Flavia MIRON declar?:
Elevii sunt beneficiarii direc?i ai sistemului educa?ional, cei care se supun normelor prev?zute de Legea Educa?iei Na?ionale, în timp ce Guvernul nu î?i respect? propriile asum?ri ?i angajamente fa?? de ace?tia ?i de sistemul educa?ional, prin acordarea a 6% din PIB pentru educa?ie. Educa?ia este considerat? ca fiind o prioritate na?ional?, îns? nu a fost tratat? corespunz?tor. Trebuie s? ne conform?m normelor europene, iar cre?terea finan??rii pentru educa?ie reprezint? calea spre dezvoltarea unei societ??i puternice.
Cristian Gîrnea??

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021