Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Pagina principala

Doneaz? o carte de citit!...citeste

Revista „OviDan” nr. 206, din 22 noiembrie 2021 ...citeste

Rata de vaccinare a personalului din înv???mântul preuniversitar ...citeste

Ziua Na?ional? a României, s?rb?torit? la Gr?dini?a Nr. 50, cu structurile 27, 44 ?i 55...citeste

,,Ast?zi este pentru noi o s?rb?toare bisericeasc? na?ional?”, a spus preasfin?itul p?rinte episcop Sofronie...citeste

Oradea, în haine de s?rb?toare...citeste

Premier? în pia?a de art?:

O icoan? semnat? de Arsenie Boca, scoas? la licita?ie

Icoana pe glaj? „Maica Domnului Îndurerat?", semnat? de p?rintele Arsenie Boca, este scoas? la vânzare miercuri, 8 decembrie, în cadrul Licita?iei de Cr?ciun - Art? Sacr?. ...citeste

 

Provocarea lui Andrei:

Doneaz? o carte de citit!

Suntem în Postul Cr?ciunului, perioad? în care tot mai mul?i î?i deschid sufletul pentru a-l ajuta pe aproapele, pe cel aflat în nevoi. Iar lunii decembrie, unii îi zic Luna Cadourilor. Lua?i-o cum dori?i! ...citeste

 

La ?coala Gimnazial? ,,Nicolae Bogdan” Va?c?u

România mea frumoas?!

La final de noiembrie, ?coala Gimnazial? ,,Nicolae Bogdan" Va?c?u a lansat proiectul local România mea frumoas? prin care î?i propune s? promoveze patriotismul ?i religiozitatea în rândul elevilor, dar ?i în rândul comunit??ii locale. ...citeste

 

Înc? un milion de mul?umiri!

Am trecut de 87 de milioane de vizualiz?ri!

Ne bucur?m s? constat?m c? am mai ,,adunat" un milion, împreun?!
Ast?zi (5 decembrie 2021), la ora 6.46, contorul din josul paginii indica 87.016.784....citeste

 

Semnalare editorial?

Revista „OviDan” nr. 206, din 22 noiembrie 2021

Edi?ia cuprinde ?tiri ?i fotoreportaje din ?coli, de la diferite evenimente din Oradea ?i jude?. Num?rul se deschide cu ,,Mandela uria??", proiectul elevilor de la ?coala Gimnazial? ,,Oltea Doamna". ...citeste

 

,,Pe urmele unirii”

Elevii ?colii Gimnaziale ,,Miron Pompiliu” ?tei au celebrat ?i anul acesta Ziua Na?ional? a României

Într-o atmosfer? solemn? ?i în cadrul C.D.I., elevii ?colii noastre au f?cut dovada unui real patriotism printr-o munc? de cercetare ?i documentare ce s-a desf??urat pe parcursul mai multor s?pt?mâni de munc? intens?. În care ace?tia au pornit pe urmele unirii... ...citeste

 

A fost pornit iluminatul festiv

Oradea, în haine de s?rb?toare

Târgul de Cr?ciun ?i-a deschis por?ile, ocazie cu care primarul Florin Birta, al?turi de mai mul?i copii, a aprins luminile de s?rb?tori. ...citeste

 

Cel de-al doilea episod al seriei de dezbateri „Covid-19”

Experien?e marcante cu Covid-19, m?rturisite în dezbaterea live (II)

În cel de-al doilea episod al seriei de dezbateri „Covid-19 ?i vaccinarea: Realitatea dozat? f?r? prejudec??i", jurnalistul Octavian Harago? i-a avut în platou pe dr. Iulian Zaporojan, medic infec?ionist la Spitalul Municipal Oradea ?i pe or?deanul Florin Vasile, fost pacient Covid-19....citeste

 

Au fost recep?ionate lucr?rile…

?coala Gimnazial? ,,Dacia”, reabilitat? termic

Au fost recep?ionate lucr?rile de cre?tere a eficien?ei energetice de la ?coala Gimnazial? ,,Dacia". ...citeste

 

La nivelul jude?ului Bihor

Rata de vaccinare a personalului din înv???mântul preuniversitar

Inspectoratul ?colar Jude?ean Bihor a actualizat ?i în aceast? s?pt?mân?, în urma centraliz?rii raport?rilor din unit??ile de înv???mânt preuniversitar, baza de date cu rata de vaccinare a personalului din unit??ile de înv???mânt de la nivelul jude?ului Bihor, corelat? cu rata de inciden??. ...citeste

 

3 decembrie - 7 ianuarie, la Muzeul ora?ului Oradea

Expozi?ia ,,Permanen?a icoanei”

Muzeul ??rii Cri?urilor - Complex Muzeal, în parteneriat cu Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, invit? publicul, în pragul debutului ciclului de s?rb?tori ale iernii, la o nou? expozi?ie, deschis? sub titlul ,,Permanen?a icoanei", care va putea fi vizitat? în intervalul 3 decembrie 2021-7 ianuarie 2022, la Muzeul ora?ului Oradea,Pia?a Emanuil Gojdu, nr. 39-41, Corp B, etajul II (Cetatea Oradea)....citeste

 

C.J. Bihor aloc? fiec?rei prim?rii câte un milion de lei

Sprijin pentru introducerea gazului la Lunca ?i ?tei

Consiliul Jude?ean Bihor a aprobat în ?edin?a ordinar? de luni, 29 noiembrie 2021, un proiect de hot?râre privind încheierea unui contract de asociere cu ora?ul ?tei ?i comuna Lunca, pentru realizarea în comun a serviciului de utilitate public? de distribu?ie a gazelor naturale. ...citeste

 

„S? redescoperim Cr?ciunul de alt?dat?”

Atelier de confec?ionat ornamente de Cr?ciun la Muzeul ??rii Cri?urilor

Muzeul ??rii Cri?urilor organizeaz? din nou atelierul „S? redescoperim Cr?ciunul de alt?dat?", prin care dorim s? îi înv???m pe cei mici, dar ?i pe cei mari s? confec?ioneze cele mai frumoase podoabe de Cr?ciun din materiale obi?nuite, aflate la îndemâna oricui (hârtie, vat?, nuci, conuri de brad etc). ...citeste

 

Proiectul

,,România - ?ar? sfânt?, România - ?ara mea”

,,Istoria românilor ne arat? c? unirea a fost totdeauna ?elul cel mai dorit al lor. Ori de câte ori viitorul a surâs României, fiii ei nu au lipsit de a aspira c?tre unire". Ion Ghica...citeste

 

De la Derna ?i Derni?oara

„Ce-?i dorim noi ?ie, dulce Românie”

O activitate ce vine s? trezeasc? spiritul patriotic în fiecare din noi, de la mic la mare, reu?ind s? ne uneasc? ?i s? ne (îm)bucure sub o limb? unic? - limba româneasc?....citeste

 

Cu sufletul preaplin

România de la Arge?, c?tre întreaga românime!

O dat? e 1 Decembrie în an!
... ?i ardeleni, moldoveni, basarabeni, dobrogeni, olteni, b?n??eni, marma?ieni, bucovineni......citeste

 

Am devenit o FAMILIE mare!

Ziua Na?ional? a României, s?rb?torit? la Gr?dini?a Nr. 50, cu structurile 27, 44 ?i 55

Unirea de la 1 decembrie1918 reprezint? Ziua Na?ional? a României, celebrat? anual ca zi na?ional? din 1990. ...citeste

 

Miercuri, or?denii au s?rb?torit Ziua Na?ional? în Pia?a Unirii, în condi?ii de pandemie

,,În aceste vremuri, este important s? r?mânem uni?i”!

Or?denii au s?rb?torit, miercuri (1 decembrie 2021), Ziua Na?ional? a României în Pia?a Unirii din Oradea, în condi?ii de pandemie. ...citeste

 

În perioada 16 - 22 decembrie

Ora?ul Faptelor Bune se întoarce la Oradea!

Zeci de pove?ti, sute de mii de euro strân?i, oameni veni?i din toate col?urile ??rii, ?apte zile, 24/24 de ore, toate în Ora?ul Faptelor Bune. ...citeste

 

Un program jude?ean destinat autorit??ilor locale „Împreun? pentru un jude? curat

„Împreun? pentru un jude? curat”

Consiliul Jude?ean Bihor a aprobat în ?edin?a ordinar? de luni, 29 noiembrie 2021, programul de interes jude?ean „Împreun? pentru un jude? curat", destinat exclusiv autorit??ilor publice locale din Bihor. ...citeste

 

Ast?zi, l-am s?rb?torit pe Sf. Apostol Andrei - Ocrotitorul României, Apostolul tuturor românilor

,,Ast?zi este pentru noi o s?rb?toare bisericeasc? na?ional?”, a spus preasfin?itul p?rinte episcop Sofronie

La Biserica Sf. Apostol Andrei din Oradea, S?rb?toarea Sfântului Apostol Andrei a început asear? (29 noiembrie), a?a dup? cum am mai scris, cu Vecernia, împreunat? cu Litia, s-a înconjurat de trei ori biserica în procesiune, iar icoana Sf. Apostol Andrei a fost purtat? pe umeri de patru militari din cadrul Garnizoanei Oradea; s-a cântat Paraclisul Sf. Apostol Andrei, urmat de Acatistul Sf. Apostol Andrei, iar cuvântul de înv???tur? ne-a fost pus la suflet de c?tre p?rintele Mircea Ioni??, preotul militar al Garnizoanei Oradea. ...citeste

 

Miercuri, de la ora 11.00, în Pia?a Unirii din Oradea

Ceremonia militar? prilejuit? de Ziua Na?ional? a României

Miercuri, 1 decembrie 2021, începând cu ora 11.00, va avea loc Ceremonia militar? prilejuit? de ZIUA NA?IONAL? A ROMÂNIEI. ...citeste

 

Asear?, s-a s?vâr?it Vecernia S?rb?torii, împreun? cu Litia, la Biserica Sf. Apostol Andrei din Oradea

Asear?, ,,s-au deschis Cerurile pentru cei vrednici”, spunea p?rintele Ioni??, preotul militar al Garnizoanei, citându-l pe Ovidiu Papadima

Luni, seara (29 noiembrie 2021), la Biserica Sf. Apostol Andrei din Oradea, s-a s?vâr?it Vecernia S?rb?torii Sf. Apostol Andrei - Ocrotitorul României ?i al acestui loca? sfânt -, împreunat? cu Litia, s-a înconjurat biserica în procesiune de trei ori, iar icoana Sf. Apostol Andrei a fost purtat? pe umeri de patru militari ai Garnizoanei Oradea. Un sobor de preo?i ?i un sobor de diaconi ?i cânt?re?i au cântat Paraclisul Sf. Apostol Andrei, urmat de Acatistul Sf. Apostol Andrei......citeste

 

Ziua Recuno?tin?ei ?i Ziua Na?ional? a României au fost s?rb?torite, joi ?i vineri,

La ?coala ?i Gr?dini?a Americano Român?

Joi, 25 noiembrie 2021, copiii ?colii ?i Gr?dini?ei Americano Române au s?rb?torit cu mare entuziasm Thanksgiving Day - Ziua Recuno?tin?ei, s?rb?toare american? care marcheaz? sfâr?itul toamnei, dar ?i celebrarea recoltei. Totodat?, este momentul în care cu to?ii ne amintim c? este bine s? fim recunosc?tori naturii pentru darurile sale cu care ne hr?nim, s? mul?umim pentru recolta bun? din acest an, în ciuda evenimentelor meteorologice neprielnice....citeste

 

Ce pute?i afla ast?zi, luni, 29 noiembrie,

„Studen?ii medicini?ti deprind tainele alimenta?iei s?n?toase”

Asocia?ia Studen?ilor Medicini?ti din Oradea (A.S.M.O.), prin departamentul SCOPH (Departamentul pentru S?n?tate Public? al asocia?iei), organizeaz? un webinar intitulat „Alimenta?ie s?n?toas?"....citeste

 
luni, 6 decembrie 2021